Tok Ples Buk Baibel bilong Papua New Guinea

Welkam Lo bilong dispela sait Mipela i husat Askim Toktok wantaim mipela Narapela ples Pacific Bibles

PNG BTA logo

Welkam long dispela ples bilong Tok Ples Buk Baibel!PNG flag

Papua New Guinea i winim olgeta kantri long namba long ol tok ples i stap insait bilong wanpela kantri. I gat moa long 800 tok ples insait long dispela kantri. Long dispela sait yu ken kisim na kaunim kain kain tok ples Buk Baibel. Bihain, bai mipela putim ol Buk Baibel long kain kain fail olsem pdf, html, audio yu inap harim. Bai mipela putim sampela samting bilong ol tisa na sumatin long Sande skul na long lotu. Sampela i stap long buk long pepa, na sampela bai kamap pastaim long hia tasol. Olgeta samting long hia i gat tok orait long papa bilong ol copyright. Em i orait, yu ken kisim ol Buk Baibel i stap long dispela sait na ritim long komputa bilong yu. Yu ken givim long ol narapela manmeri, tu. Luksave long lo bilong dispela sait.

PNG Bible Translation Association (BTA) i bin wokim dispela sait. BTA em i wanpela nasional organisashon long Papua New Guinea. Mipela wok long tainim tok long Buk Baibel i go long ol tok ples long Niugini. Yu ritim moa long BTA web sait. Mipela i gat bilip olsem yu bai hamamas long lukim PNGScriptures.org na TokPlesBaibel.org. God i ken blesim yu.

Sampela tok ples i no luk stret wantaim ol font i stap insait long nupela komputa. Yu mas kisim Andika font na putim insait long komputa bilong yu pastaim. Sapos ol leta i no stret yet, sekim brausa bilong yu i wok long Unicode UTF-8 character encoding o traim narapela brausa.

Yu ken makim wanem tok ples yu laik ritim Buk Baibel long en long ol nem long han kais.