Welkam Lo bilong dispela sait Mipela i husat Askim Toktok wantaim mipela Narapela ples

Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Nupela Testamen long tokples Takuu long Niugini

Takuu NT

Tok Ples: [nho]TakuuTakuu
ID:nhoNHOTCT
Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community
FormatLink
InScriptRitim wantaim InScript
Mobail HTMLRitim long HTML
HTML .zip failnho_html.zip
ePub 3nho.epub
Amazon Kindle .mobinho.mobi
PDFPDF
Crosswire Swordnho2009eb.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLnho_word.zip

The New Testament in the Takuu language of North Solomons Province, Papua New Guinea


TeAtua e aroha i naa tama hakkaatoa i te maarama nei, teenaa ki heuna mai tana Tama raa ki te maarama nei. Ki mee se tama peehea e illoa maa Ia ko te Tama TeAtua raa, ttama naa ma ki see lavaa te mate. A ia ma ki too te ora e takoto see lavaa te oti.

—John 3:16


Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

The New Testament in the Takuu language of North Solomons Province, Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Takuu long Niugini

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Language: Takuu

Language in English: Takuu
Translation by:
Translation Committee of Takuu, Mortlock Community
Isles of the Sea

2016-06-17