Welkam Mipela i husat Toktok wantaim mipela Narapela ples English

Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Nupela Testamen long tokples Takuu long Niugini

Takuu NT

Tok Ples: [nho]TakuuTakuu
ID:nhoNHOTCT
Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community
FormatLink
Browser BibleRitim wantaim Browser Bible
Mobail HTMLRitim long HTML
HTML .zip failnho_html.zip
ePub 3nho.epub
Amazon Kindle EPUBnho.epub
PDFPDF
Crosswire Swordnho2009eb.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLnho_word.zip

The New Testament in the Takuu language of North Solomons Province, Papua New Guinea


TeAtua e aroha i naa tama hakkaatoa i te maarama nei, teenaa ki heuna mai tana Tama raa ki te maarama nei. Ki mee se tama peehea e illoa maa Ia ko te Tama TeAtua raa, ttama naa ma ki see lavaa te mate. A ia ma ki too te ora e takoto see lavaa te oti.

—John 3:16


Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

The New Testament in the Takuu language of North Solomons Province, Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Takuu long Niugini

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community
Language: Takuu
Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community
Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2022-04-15