Welkam Mipela i husat Toktok wantaim mipela Narapela ples English

Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Sɨŋí̵pɨrɨnɨ

Nupela Testamen long tokples Angave long Niugini

Minaifia NT

Tok Ples: [aak]AngaveAnkave
ID:aakAAKWBT
Copyright © 1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleRitim wantaim Browser Bible
Mobail HTMLRitim long HTML
HTML .zip failaak_html.zip
ePub 3aak.epub
Amazon Kindle EPUBaak.epub
PDFPDF
Crosswire Swordaak1990eb.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLaak_word.zip

The New Testament in the Ankave language of Papua New Guinea


Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo ámá nɨyonɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ xwapɨ́ ayá wí nuyirɨ nánɨ xegɨ́ niaíwɨ́ siŋɨ́nɨŋɨ́ émiaoŋo nene nánɨ wɨ́rénapɨŋɨnigɨnɨ. Ámá xewaxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ manɨ́nɨpa nero dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́gɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ wɨ́rénapɨŋɨnigɨnɨ.

—John 3:16


Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Sɨŋí̵pɨrɨnɨ

The New Testament in the Ankave language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Angave long Niugini

copyright © 1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Angave (Ankave)
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2012-10-03