Welkam Mipela i husat Toktok wantaim mipela Narapela ples English

Nukumanu

Nupela Testamen long tokples Nukumanu long Niugini

Nukumanu NT

Tok Ples: [nuq]NukumanuNukumanu
ID:nuqNUQWBT
Copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleRitim wantaim Browser Bible
Mobail HTMLRitim long HTML
HTML .zip failnuq_html.zip
ePub 3nuq.epub
Amazon Kindle EPUBnuq.epub
PDFPDF
Crosswire Swordnuq2020eb.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLnuq_word.zip

The New Testament in the Nukumanu language of Papua New Guinea


Maitaname TeAtua e laoi mahi roo na tama i te maarama nei, tena Aia ki kou mai te tautahi Tama Aia raa, tena na tama hakaatoa e hakattina i Tamariki raa se lavaa te mmate, e meia na tama naa e me ki too te ora e ora tahi.

—John 3:16


Nukumanu

The New Testament in the Nukumanu language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Nukumanu long Niugini

copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Nukumanu
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2023-03-22