Welkam Mipela i husat Toktok wantaim mipela Narapela ples English

PULU YEMONGA UNGU KONDEMO

Nupela Testamen long tokples Umbu-Ungu Kala

Umbu-Ungu Kala NT

Tok Ples: [ubu]Umbu-Ungu KalaUmbu-Ungu
ID:ubu-kalaUBUKAL
Copyright © 1995 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleRitim wantaim Browser Bible
Mobail HTMLRitim long HTML
HTML .zip failubu-kala_html.zip
ePub 3ubu-kala.epub
Amazon Kindle EPUBubu-kala.epub
PDFPDF
Crosswire SwordubuK1995eb.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLubu-kala_word.zip

The New Testament in the Kala Dialect of the Umbu-Ungu Language of Papua New Guinea


“Pulu Yemone mana yemboma konopu paa awili tepa mondopalie ‘Eno mindili nongo molko kenjinge koleana naa puku, alieli molko kondoko mindi pangi.’ nimbe yunge Malo telumu mindi molorumu nalo kanumu mana yemboma sirimu. Pe kinié yembomane yu mele mele ‘Yu sike ⸤Pulu Yemonga Malo, olio mindili nolemela aulkena wendo lili yemo⸥.’ ningu tondolo munduku pilku molonge yemboma mindili nongo molko kenjinge koleana naa puku, alieli molko kondoko mindi punge.

—John 3:16


PULU YEMONGA UNGU KONDEMO

The New Testament in the Kala Dialect of the Umbu-Ungu Language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Umbu-Ungu Kala

copyright © 1995 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Umbu-Ungu Kala (Umbu-Ungu)
Dialect: Kala
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2012-10-04