Tok Ples Buk Baibel bilong Papua New Guinea - Toktok wantaim mipela

Welkam Lo bilong dispela sait Mipela i husat Askim Toktok wantaim mipela Narapela ples

Askim na salim tok i kam long mipela

Sapos yu gat wanpela askim, orait yu ken lukluk long askim pes bilong mipela. Sapos askim bilong yu i no i stap long hap, orait, yu ken askim mipela long pas o long telepon, o yu ken rait long mipela long dispela pes.

Nem bilong yu:
Email adres bilong yu:
Plis larim dispela hap i stap nating:
Tok ples yu gat askim long en:
Het tok:

Pas bilong yu: