^
KEREGAINA
Yohane mene atiyo yaine nasani Emora Mani gigina.
Tuwara dubu Efeso nape atu nasani nauwa auna ge.
Tuwara dubu Semena nape atu nasani nauwa auna ge.
Tuwara dubu Pegamam nape atu nasani nauwa auna ge.
Tuwara dubu Tayataira nape atu nasani nauwa auna ge.
Tuwara dubu Sadis nape atu nasani nauwa auna ge.
Tuwara dubu Filadefia nape atu nasani nauwa auna ge.
Tuwara dubu Leodisia nape atu nasani nauwa auna ge.
Yohane mene Tuwa Bayaura adumao masi simaore gigina. Ayero bowi yao yere dema nigina.
Yohane mene papia ewao zo gigina.
Yohane mene Lama mani gigina.
Uritira atu bowi yaore yawa yaware kasa yena.
Lama mene papiara pika 6 kougaina.
Isreli emo 144,000 Tuwa Bayaura owere yarineya.
Emo dubu witao amimene Tuwa Bayaura benaungna atu dopewa.
Awong yaya tamaore dubo minaore auna mokora atu kasa yero bumuwa.
Lama mene pika namba 7 kougaina.
Angelo 4 awong to pisewa.
Angelo namba 5 mene to pisena.
Angelo namba 6 mene to pisena.
Angelo zo mene papia besao zo ewero Yohane eno pugainu minina.
Tuwara ge keregao emo etobe.
Angelo namba 7 mene to pisena.
Bauno zo aune ugama bainakama zo auna ungwe.
Sanda uritira atu musugaiwa wosina.
Ugama mene bauno iwo yena.
Wito tura atu wo gorobo yao baina zo kasa yena.
Tawing mokora atu wo baina zo kasa yena.
Lama dubu nuna aune dema Zaiyon diri atu dopewa.
Angelo etama mene ge sero wawa sewa.
Tawingna atu emo asugairo pumarineya auna etotoma kasa yena.
Angelo 7 awong putoung emo daigairo gerayao awiya puro dopewa.
Angelo 7 awong Tuwa Bayaura tini kapao awiya awang nunae-una atu yasagaiwa wosi tawingna yena.
Pasena yao bauno baina amimene yaya meko pungna.
Babilon napo disariniya auna ge.
Yohane nung uritira atu yawa yawa baina kasa yenu nigina.
Lama mene dubu nuna maze bauno ataine yenu ana-bonene bainakama nasani yawa yawa yewa.
Yohane mene Yesu aune gorobo emo dubu nuna awiya gigina.
Yesura be mokora atu winade yaora iwi mene wosiro iwo dubu nuna dero aung yariniya.
Nete Sanda bunaya dawang 1,000 mitariniya.
Emo bauno gitau iroparineya auna ge.
Sanda bunao kotera atu kasa yero aune aung yariniya.
Ago koto baina kasa yariniya.
Uriti sekaware tawing sekaware kasa yarineyato.
Yerusalem napo sekawa uritira atu wosariniya.
Yerusalem napo sekawa auna ititi.
Naora ou aune naora i auna ge.
Yesu mena kapetegairo bumariniya.
Yesu mene kapetegairo bumari sinoiya, arare name abena nung bumaise sanene.
Yohane mene wini ge sena.