^
LUK
Luka mene Yesura ungwe ewiya emo Teofilo eno gaena ara.
Angelo mene Yohane kasa yari nena auna ge Zekaraya eno sena.
Angelo mene Yesu mani kasa yaise Maria eno sena.
Maria baungno Elisabet gigina.
Mariara yere.
Elisabet mene Yohane puna.
Zekarayara yere.
Maria mene Yesu puna.
Angelo mene Yesura bowi wo sipsip diya yao emo eno sewa.
Wo diya yao emo awong baungno Yesu gigiwa.
Awong Yesura yazo yau sewa.
Simionto Ana awongto Yesu Tuwa Bayaura ibu bainana atu gigiwato.
Yosefe nung awongto aire puro yesese yero Nasarete bamuwa.
Yesu dawang nuna 12 aung yenu aune Tuwa Bayaura ibu bainana baungna.
Yohane ge ou zayero suwao emo amimene ge tugata nasani nauna.
Herode mene Yohane bunena.
Yesu ge ou suwena.
Yesura aya ewowo auna yazo.
Sanda mene Yesu etegari yena.
Yesu nung Galilaya tawingna atu buro zayena.
Nasarete napo susuwa mene Yesura ge awang sewa.
Yesu mene emo zora-una atu iwae zo tunena.
Yesu mene Petorora imeti kora yena.
Yesu mene emo bauno daigairo kora yena.
Yesu mene buro yero napo enana baungna.
Yesu mene senu Petoro wo daigairo pungna.
Yesu mene emo zo bozo tauyaore kora yena.
Yesu mene emo zo te wawong meko yao awiya kora yena.
Yesu mene Lewi yau sena.
Nona seminaora tani.
Ge sekare mature pu dekaongna gowi sero sena.
Sabat iyare buro yao eno awang sao mitiya auna ge.
Sabat iya zore Yesu mene emo zo wawong amao awiya kora yena.
Yesu mene aposolo 12 yangtagairo puna.
Yesu mene emo bauno dubu bainane auna atu buro yena.
Yawa yawa yaore dubo minaore auna ge.
Iwo eno dubora mono pumao auna ge.
Name zaz emo mene yaine oko yanene.
I meko awiya me meko itinoiya.
Garo yaora tani etobe.
Yesu mene gorobo emora gitau yao zo auna soumani kora yena.
Yesu mene mani seka zo magayaora atu uwena.
Yohane mene buro-mani etobe senu Yesura-una bamuwato.
Pasena bauno zo mene Yesura te saena.
Bauno ena Yesu ago nasani nauwa.
Emo zo mene nona we bure atu sesena auna ge eniya.
Yesu mene ge eniya sinauna auna susuwa.
Nona wera ge eniya auna susuwa.
Waegao au wese atu pugairo pungyao auna ge.
Yesura ai metamaine.
Yesu mene senu bisi baina binono dena.
Yesu mene emo dau zora-una atu iwae tunena.
Yesu mene bauno zo kora nasani aune simai zora mani baunodi awiya dema uwenu iropuna.
Yesu mene buro-mani nuna 12 aeno buro pugaina.
Herode mene Yesura bowi nigina.
Yesu mene emo bauno 5,000 aeno nona pugainu miniwa.
Petoro mene Yesura susuwa keregairo, “Ning Sorao Emo nanae Kristo Tuwa Bayau mene iyengtina” asena.
Yesu nung magayero nupema seka yero iropariniya auna ge sena.
Yesura taung aingso darawa benaung zo yena.
Yesu mene mani zora-una atu iwae tunero kora yena.
Yesu magayao nuna-una ge nupema senu be etobe yena.
Awe mene baina yero nariniye?
Zo nung iwo niye eno oko yao yariniya amimene otao ninae yariniya.
Samaria ena mene Yesu nunae-una babao awang sewa.
Yesu ago yaora ge.
Yesu mene buro-mani 70 burora babaese iyengtina.
Napo ena mene dubo oko darawa yao yewa auna ge sena.
Buro-mani 70 awiya nupema tera kapete gairo bumuwa.
Yesu mene yawa yawa nasani Tuwa Bayau Maung bowi yena.
Samaria emo zo mene iwo emo zo nagibe atu kora yena.
Matato Mariara ungwe.
Isa saora susuwa.
Awong “Yesu mene Bielsebulra bera buro noiya” ayero sewa.
Iwae nupema tera kapetegairo bumao auna ge.
Ge nigao mene yawa yawa yaese sena.
Emo ena mene tani putoungne ena gari sewa.
Taungna waegao.
Tani meko sao tauyao ge gipao emo aune Farisayo emo mene nasani nauwa awiya keregaina.
Etegaora tani awiya giro tema yepu.
Name emo dekaongka gege awiya awang yanene.
Yesura mani yero nonane, awiya keregarinenineta pungyarinenine?
Wau emo dau ine auna ge eniya.
Kotung-katung oko yanene.
Nona iwaing uritira atu gurutu yao auna nai.
Name kora makora nasani mitanene.
Soumani mekore iwaingne auna ge eniya.
Yesura buro mene emo bauno gagausinoiya.
Nona kasa yariniya auna susuwa ganene.
Name Tuwara ge bere-bere niganene.
Emo dubo oko kapetegao yero nowa awong amimene sisigarineya.
I fik zo mene me oko iyao yena auna ge eniya.
Sabat iya zore Yesu mene bauno zo kora yero susuwa eyero gipena ara: Mani soremao amimene Sabat iyara sao tauyao ge daigatiniya.
I mastetra me auna ge eniya.
Garo be maingkoka auna ge.
Yesu mene Yerusalem emo bauno eno zi sena.
Yesu mene emo zo karuwitao awiya kora yenu iwaing yena.
Name naka nametope puro wosanenese sena.
Emo yausai buro nona minarineya auna ge.
Ana-bonene baina yenu duwa auna ge eniya.
Name gitau kotungno baingtiro aune Yesu ago yanene.
Biyoung putoung aung auna ge.
Lama tarayao auna ge eniya.
Moni tarayao auna ge eniya.
Mani seka zo mene maung yangduna auna ge eniya.
Diya zo mene buro meko yena auna ge eniya.
Yesura Bowi Iwaing amimene Mosera sao tauyao ge daigatiniya.
Yesu mene yu aro wina-yangduwaora ge sena.
Wau moni emoto Lasarora ungwe.
Tani meko mene emora kotumao sisigatinoiya.
Tumo diyaora susuwa.
Buro maina susuwa.
Yesu mene emo wawong etobe bozo tauyaore awiya korayena.
Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna be bumariniya.
Bauno zo mene zaz nung soremaise sena auna ge eniya.
Farisayo zo aune takis pumao emo zo auna ge eniya.
Yesu mene mani mamanikaka gao yena.
Emo gitau yao wau monine auna ge.
Yesu nung magayero iropariniya auna ge nupema senu be etama yena.
Yesu mene emo diti guma yao zo kora yena.
Zakayora ungwe.
Buro-mani wawong eto amimene moni pumuwa auna ge eniya.
Yesu nung emo tuwa mene yaine yero Yerusalem toina.
Yesu mene Yerusalem eno zi sena.
Yesu mene emo Tuwa Bayaura ibu bainana atu nona wina-piti yero newa giro tunena.
Yesu ana bera atu buro nauni, awiya gari atata yewa.
Emo meko mene wain buro diya nasani nauwa auna ge eniya.
Awong Sisa eno takis pugarineita asero Yesu atata yewa.
Awong emo magayero iroparineya auna Yesu atata yewa.
Yesu mene Kristora susuwa auna Farisayo atata yena.
Sao tauyao ge gipao emora tani.
Bauno bogamasa zo yu magayao amimene ibu bainana atu moni Tuwa Bayau eno pugaina.
Ibu baina sisigariniya auna ge sena.
Yesu mene mouyao kasa yarinena auna ge sena.
Yesu nung Yerusalem meko yari nena auna ge sena.
Ago Emora Mani mene kapetegairo bumariniya.
I fik mene Yesu kasa yaora be awiya gipiniya.
Diya yero baingtanenese.
Yudas nung Yesu emo gitau yaora waweng pugari sero baungno ge diwa tauyena.
Yesura buro-mani etobe awongto bonene minaora nona sosewato.
Yesu buro-mani eno bonene pugaina.
Buro mani awong ge mene wina-de yero awe mene gitau yao emo nunae yero nariniye, ayero sewa.
Petoro mene Yesu bewae yarinena auna ge sena.
Yesu Gesemani i bure atu isa buro yena.
Yudas nung Yesu iwo emora waweng pugaina.
Petoro mene Yesu bewae yena.
Awong Yesu giro sero izinasani dewa.
Awong Yesu emo gitau yaora benaungna atu gera pugaiwa.
Awong Yesu puro baungno Pilatora benaungna atu gera pugaiwa.
Awong Yesu Herodera benaungna atu gera pugaiwa.
Pilato nung Yesu i pasaora daese sena.
Awong Yesu i pasaora dewa.
Yesu magayena.
Awong Yesura aingso puro pu daba uma zora gaiwa.
Yesu magayaora atu seka yero iropuna.
Emo etobe Yesu Emeas nagibe atu gigiwato.
Yesura buro-mani mene nung gigiwa.
Tuwa Bayau mene Yesu punu witi uritira yena.