^
YUDA
Gao Ge.
Tuwara ge sisigao emo auna ge.
Emo gitau Tuwa Bayaura ge dewa auna abena nunae-una kasayena.
Tuwara ge sisigao emo auna ge.
Enok mene be bainana ge porofete mene saine yena.
Wini ge.
Tuwa Bayau bowi yaora ge.