^
GALATA
Zo nung Tuwa Yesura Bowi Iwaing okowata bowi iwaing zo ewe sariniya, awiya nung iyaora gerao yariniya.
Ena mene Paulo nung aposolo me oko, ayero sewa giro nung nono yero aposolo yena auna susuwa sena.
Paulo mene Yerusalem nape witiro nasani nauna.
Paulo mene Yerusalem atu aposolo ena taungno ge ungwe yenu nigiwa.
Aposolora gitau yao mene Paulora buro gigiwa teng yena.
Paulo mene Petorora susuwa keregaina.
Zo nung Yesu tumo diyariniya amimene emo pewayao yero nariniya.
Sao tauyao gera nagibo patiwa.
Abrahamna nagibo patarineya.
Yesu nung name eno pasena naname auna abena diuna.
Sao tauyao ge Mose eno sena awiya tau yero mitao gege mitaise oko sena.
Sao tauyao ge Mose mene gaena awiya dipunete nao iwaing mitao gege mitao awiya oko topetarinesa.
Tumo diyaora atu Tuwa Bayaura mani awiso yewangne.
Nona mekora soumani mene Tuwa Bayaura mani awiso yewangne.
Nao me aung nuwegaiwa awiya nupema oko gipu.
Galata emo awong Paulo nuwegari sero yewa.
Sarara mani aune Hagara mani awongto susuwa awenato zora ewe zora ewe.
Name sao tauyao gera bunao aung mene nupema oko bunaore yanene.
Sandara muti mene gera sura oko gutaise.
Sao tauyao gera bunao aung nasani nao tebe-tabe oko yanene.
Dubo matura me ewe, Owenona me ewe.
Name otao mani naname ena dubo minaore naya giro soremanene.
Nete nao naname-una me pumari nenane.
Paulo nung Kristora i pasao eno yawa yawa yena.