^
EFESO
Tuwa Bayau nung name Yesura-una susuuno name eno gao ge pugairo aung yena.
Paulo mene awong eno isa sena.
Tuwa Bayau mene Kristora iwaing eno nao me name eno tauna.
Kristo mene Yuda emo ena aune emo Yuda oko ena aune awiya puro pu dekaongna gainu dubu dekaongka yewangne.
Name dubu nuna mene Tuwara ibu yero nonane.
Paulo nung Bowi Iwaing awiya emo Yuda oko eno tugata yaise sao.
Paulo mene Efeso emo bauno eno isa sena.
Oweno mene name pu dekaongna gainu Kristora te-wawong taung ipure yewangne.
Tuwa mene uritira gera buro-mani noyao pugaina.
Digara nao ine oko nanene.
Name waegaora nanene.
Yu aro yero nao auna ge.
Ai maung aune mani awiso auna ge.
Emo tuwa aune soumani auna ge.
Tuwa Bayaura gi bemine puro nanene.
Besugaora ge.