^
KOLOSAI
Paulo mene awong eno Tuwa Bayau eno dange sena.
Tuwa Bayau mene putoung awong eno pugai tau yaese Paulo mene isa sena.
Kristora nao burore.
Paulo nung Yesura dubu sorepunasani nauna.
Kristora susuwa nigiro baingtiro aune ge iwao awang sanene.
Nao me topetari sero Kristo aune dema tairo nanene.
Name Kristo aune dema magayewangne ayero niya.
Nona me ika atu mitoiya awiya pari putoung yanene.
Nao matu doro nao seka puro nanene.
Uritira gera nao auna ge.
Yu arore ai maung aune mani awiso auna ge.
Soumani aune emo tuwa auna ge.
Wini ge ena.
Paulo mene Tikikasto Onesimo iyengtinu bamuwato.
Paulo mene Kolosai emo bauno arugaina.