^
APOSOLO
Yesu mene Oweno iyengtai wosaise sena.
Yesu uritira witina.
Yudasra buro awiya Matayas mene pungna.
Oweno wosina.
Petoro mene Oweno wosina auna susuwa keregaina.
Emo daigairo mene dubo darawa yewa ge ou suwewa.
Bonene mininasani isa sinasani ayero nasani nauwa.
Petoro mene emo asama yao zo kora yena.
Petoro mene ibu bainana atu ge tugata yena.
Awong Petoroto Yohane bunewa.
Petoro mene kotora atu Yesura yazo keregaina.
Petoroto Yohane besewa bamuwato.
Yesura dubu mene tau yero Bowi Iwaing sari sero isa sewa.
Yesura dubu awong dubo dekaongka yero wau moni pu dekaongna gairo nasani nauwa.
Ananiato Safairara ungwe.
Aposolo mene tani putoungne ena yero nasani nauwa.
Angelo mene aposolo bunao gare atu besena.
Aposolo mene gitau yaora augaora atu awang oko yao ge sewa.
Gameliel nung otao mani nuna mene aposolo iwo yowi sero ao-diyaese sena.
Awong aposolo waung mene dewa.
Taungna buro auna emo 7 awiya tamuwa.
Stiwen gera pugaiwa.
Stiwen mene aya-ewowo nunae-una ungwe dina.
Stiwen mene Mosera ungwe dina.
Stiwen mene Tuwa Bayaura seli ibu auna ungwe dina.
Saulo mene Yesura dubu eno gera iwo zayena.
Filip mene Samaria tawingna baungno Bowi Iwaing tugata yena.
Petoroto Yohane awongto Samaria nape bamuwato.
Simon nung Oweno pugaora putoung awiya moni zuma gaero pumari sena.
Filip mene Itiopia emo zo eno Bowi Iwaing tugata yena.
Tuwa mene Saulora una kasa yenu dubo darawa yena.
Anania mene Saulora diti kora yena.
Saulo Tuwara buro zayenu nung iwo yewa.
Yesura dubu awong monone nasani nauwa.
Petoro mene emo asama zo kora yena.
Petoro mene Tabita uwenu seka yero iropuna.
Angelo zo mene Koniliora una kasayenu gigina.
Tuwa mene nona minao iwaingne mekore awiya Petoro eno gipena.
Petoro mene Koniliora gare witiro emo Yuda oko aune otao yena.
Petoro mene Koniliora dubu eno Yesura Bowi Iwaing tugata yena.
Oweno mene emo Yuda okora una wosina.
Petoro mene Yerusalem nape atu Tuwara dubu eno ge ungwe yena.
Tuwara ge puro baung Antiok nape yewa.
Herode mene Yakobo dero Petoro bunena.
Angelo zo mene Petoro bunao gare atu besena.
Herode ipa mene miniwa magayena.
Banabato Saulo burora iyengtiwa bamuwato.
Banabato Saulo Saipras gutura bamuwato.
Paulo mene Antiok napo zora atu Yuda emo ge tugata yena.
Pauloto Banaba Aikoniam nape atu ge tugata yewato.
Pauloto Banaba Listera nape atu ge tugata yewato.
Paulo daba mene dewa.
Pauloto Banaba kapetegairo Siria tawingna baungno Antiok nape kasa yewato.
Pauloto Banaba ge buro yari sero Yerusalem nape witiwato.
Augao bainana atu Petoro mene ge tugata yena.
Yakobo mene ge tugata yena.
Awong igi zo emo Yuda oko eno pugaiwa.
Pauloto Banaba gausewato.
Paulo mene Listera nape atu mani zo yazo Timoti sorenu nung aune dema nasani nauna.
Paulo mene atiyo yero Masedonia emo zo gigina.
Bauno Lidia mene Kristen yena.
Pauloto Sila bunao gare pugaiwa.
Bunao garora diya mene Kristen yena.
Zaz mene sewa Pauloto Sila bunao gare atu kasa yewato.
Pauloto Sila Tesalonika nape bamuwato.
Paulo mene Beria nape atu ge tugata yena.
Paulo mene Atens nape atu ge tugata yena.
Paulo mene Korinti nape atu Tuwara ge tugata yena.
Paulo mene kapetegairo Siria tawingna baungno aune Antiok nape witina.
Paulo mene burora baungnu be etama yena.
Paulo mene Efeso nape atu Yohanena buro-mani ena tauna.
Paulo mene Efeso nape atu ge tugata yero nasani nauna.
Siwara mani awiso 7 auna ungwe.
Paulo mene Yerusalem nape babari eo yena.
Efeso atu emo dubu bainane mene Paulo eno tini kapenu ge betewa.
Paulo nung baung Masedonia yero aune Akaya provinsra baungna.
Paulo mene Troas nape atu mani magayao zo uwenu seka yena.
Paulo mene Troas napo yangdoro Mailitas nape baungna.
Paulo mene Efeso napora simai dubu arugaina.
Paulo mene Yerusalem nape babari sero wangna witina.
Porofete Agabo mene tani Paulora una atu ago kasa yari nena auna ge sena.
Paulo nung Yerusalem napora emo gitau yao dubu auna-una baungna.
Zawing pugaora ge Paulo tugata yewa nigina.
Paulo ibu bainana atu nenu pumuwa.
Gorobo emora gitau yao mene Paulo emora waweng atu sorena.
Paulo mene susuwa nuna Yuda emo eno keregaina.
Paulo nung Kristen yena auna ungwe dina.
Paulo waung mene dari sero aune yangduwa.
Paulo mene Yuda emora gitau yao dubu auna augaora atu ge sena.
Yuda emo ena mene Paulo dari sero opene ge diwa tauyena.
Paulora meto mene Paulo dari ge opene diwa awiya keregaina.
Gorobo emo mene Paulo Sisaria nape puro bamuwa.
Yuda emo mene Sisaria nape baungno Paulo koto yewa.
Paulo mene emo tuwa Filikra ditira atu susuwa nuna sena.
Paulo dawang etobe bunao gare atu mitinu emo tuwa Filik mene doro baungna.
Paulo mene Festora benaungna atu ge buro yena.
Emo tuwa Agripa mene Festora una bunu Paulora susuwa sena.
Paulo mene Agripara benaungna atu ge nuna sena.
Paulo mene nung Kristen yena auna ungwe dina.
Paulo nung Roma nape babaise wangna pugaiwa.
Paulora ge dero bamuwa.
Witora bamuwa bisi yanakana sungno dena.
Paulo mene emo dubo iwaing yaese ge tugata yena.
Wang mene gutu auna yowangsa boubou zora atu pisero bezena.
Emo apakana Malita gutura witiwa.
Paulo mene emo yayare kora yena.
Paulo otao maine wang sekawa zora baung Roma nape yewa.
Paulo mene Yuda emo senu augaiwa ge tugata yena.
Paulo nung Roma nape atu dawang etobe nasani nauna.