^
3 YOHANE
Gayas mene Yesura buro-mani ena kora yena.
Daiotrefe nung emo iwo yena.
Demitrio gigiwa teng yena.
Besugaora ge.