^
2 PETORO
Tuwa Bayau mene name yau sero pungna, aeno abena Tuwara ge me puro nanene.
Petoro nung gitau diri agira atu nasani Yesura simao waegaore gigina.
Ge sisigao emo auna ge.
Abena ena gitau kasa yewa auna ge.
Tuwa kapetegairo bumari sena, awiya me yariniya.
Uriti aune tawing ago aung yarineyato.