^
2 YOHANE
Dubora mono wina-pung yaora ge.
Besugaora ge.