^
1 TIMOTI
Emo ena Tuwara ge agewa gege puro nasani ge iwi nasani nowa auna ge puro wosanene.
Yesu mene Paulora pasena dotinasani buro ge nung eno sena.
Paulo mene Timoti Tuwara gera tau yero naise sena.
Tuwara augaora nao auna ge.
Baunona ge.
Gera gitau yao emo auna ge.
Emo wawong mugo yero nowa auna ge.
Gera ziwong.
Emo ge iwinowa auna ge.
Timoti nung Kristora buro-mani iwaing.
Ge nigao dubu diya yao auna ge.
Bauno ibono mamagayetugao kora yaora ge.
Simai dubura ge.
Soumaina ge.
Gipao emo ge iwao arita wau me auna ge.
Paulo mene wini ge Timoti eno sena.
Emo wau moni ewezo puro nowa auna ge.
Ning buro nina diya yero baingti.