^
1 TESALONIKA
Paulo mene isa sinasani awong kotungno giro Tuwa Bayau eno dange sena.
Tesalonika emora-una atu Tuwara ge mene teng yena.
Paulo nung Tuwa mene gai iwaing yaise auna gege sena.
Paulo mene maung nunae ine yero uritira ge gipena.
Uritira ge nigitinewa iwo kasa yena.
Paulo nung awong eno yawa yawa yena.
Paulo nung awong eno kotung-katung yero Timoti iyengtinu baungna.
Timoti mene kapetegairo buro ge ungwe yena.
Uritira ge nunae-una atu kasa yero baingtiro mitaise Paulo mene isa sena.
Dubo beingtire nao okowata, pewayero nao.
Dubo bayaore nasani buro tau-tataware yero yao.
Yesu kasa yaora be nuna auna ge.
Tuwa kasa yaora be oko gosinenane, aeno kora-makora nasani mitanene.
Gitau yao sou nasani emo ena dema souyao.
Kora yaora ge.
Gao ge.