^
1 PETORO
Nao me iwaing uritira atu name diya mitoiya.
Dubo pewa yaore etutero nanenese sao ara.
Nona zuma baina amimene name zuma gaena.
Uritira ge mene name uwena, arare name dubora mono wina-pung yanene.
Yesu nung ziwong naname naore ara.
Name Tuwa Bayaura dubu yero nonane.
Name Tuwara soumani yero nasani tawingna emo babuze auna ge dimanene.
Yesura te weso papatinasani yaya tame nanene.
Yu aro yero nao auna ge.
Otao-gamao yero nao auna ge.
Iwo yaora ge.
Kristo mene yaya tauna, arare name deka ayero nasani pasena yangduwanene.
Burora putoung ning eno pugao auna teng buro ye.
Yesu eno yero yaya tapunasani aune yawa yawa tamao.
Emo gitau yao mene Tuwara lama dubu diya yero baingtaese.
Besugaora ge.