^
1 KORINTI
Paulo mene awong kotungno Tuwa Bayau eno dange sena.
Korinti emora-una atu gera gagausao kasa yena.
Kristo nung Korayaora Putoung arita Korayaora Nagibo.
Paulo mene Yesu Kristo i pasaora magayena auna ge gege sinauna.
Tuwa Bayaura Oweno mene kotumao me name eno tapunoiya.
Tuwara buro emo auna ge.
Tuwara buro emo nung ibu yao emo ine ara.
Emo bauno ge nigao awiya Tuwa Bayaura ibu ara.
Tuwa nung nutope uritira gera buro yero nowa auna susuwa keregariniya.
Korinti emo awong nuka nuyetope taung puro witiwa.
Paulo nung Korinti emora maung yena, arare awong te weso nuna-una naese sena.
Pasena baina zo Korinti dubura-una towang atu mitauna.
Pasena emo esegaese sena.
Ge nigao zo mene otao nuna gera pugari sero digara-una oko puro babaise.
Name taung aingso mene dema Tuwa Bayau bowi yanene.
Yu aro auna ge.
Yu aro mene Tuwara gera nao awiya oko gausayetose.
Tawingna atu mitao Tuwa mene name eno taungna awiya ago nasani uritira gera atu ayero nanene.
Mani somono aune daungse auna ge.
Bauno gamora ge.
Wo tuwa etegao eno pugatinowa awiya ge nigao mene minao teng nita?
Emo ena mene Paulo eno izao ge sewa aeno abena sinasani nung noeno aposolo buro nuna zuma aung yero nauni, auna susuwa sena.
Paulo nung emo susuwa giti auna soumani yero nasani nauna.
Name wina-zakita supunete simao me pumanene.
Isreli emo etegaora atu meko yewa ayero oko yanene.
Tuwara bonene mininasani aune nupema iwaera ana-bonene mininasani nao ine oko mitiya.
Zo mene tumo diyao nuna gege paso didinasani nai teng oko yariniya.
Bauno ge nigao mene Tuwara ibura atu ziyora kopeti diyaese.
Korinti emo awong Tuwara bonene yero nauwa meko yero nauna.
Tuwa Yesu mene buro-mani nuna eno bonene pugaina auna ge.
Oweno mene burora putoung benaung giti pugatinoiya.
Kristora emo dubu awiya gagausao aung dekaongka gege, awiya gaese sero taung aingsora pugairo sena.
Uritira gera buro-emo susuwa giti nonane.
Dubora mono pumao.
Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregao auna putoung awiya burora putoung auna gitau yao.
Yere saora buro diya yao auna ge.
Yesu iropuna auna ge.
Mamagayao mene iroparineya.
Magayaora atu iropuro taung aingso zo ewe puro narinenane.
Ge nigao otao mani Yerusalem nape atu bogamasa nasani nauwa awiya eno moni pu dekaongna gaese sena.
Paulo nung nunae-una babari sero be pugaina.
Besugao ge.