^
Luk
Luk re gwor tuma basrasen Tiofilus rene newopitim.
Elisabet te tatame remne Okke Tirmunbem Tame, Jon, rene sek temenem tuma. Maria te Jisas rene sek tememem tuma.
God reri kwomri tame re Sekaraia rene op wem. Jon re tete.
God reri kwom tame re Maria tene op wem. Ne yen wurte tetane.
Maria te Elisabet tene lasyim.
Maria te sekwo wuri lomum.
Elisabet te yen wurem.
Sekaraia re sekwo wuri lomum.
Maria te yen wurem.
God reri kwom tame rem sipsip lakerebem tame remne lasyerem.
Sipsip lakere tame rem Jisas rene lasyim.
Rem Jisas rene sig tem.
Simeonkene Anakene rep Jisas rene lam.
Josep re yentakene rem Nasaret kwomke sene yim.
Jisas re muyensi yen temenem, re God Reri Kwoborke yin wurem.
Jisas reri yaku nente kelow heyarbem tuma.
Tatame remne Okke Panen Waren Tirmunem Tame, Jon, re tuma wesowbem.
Herot re Jon rene ake yaperke wen wurem.
Jon re Jisas rene okke tirmunem.
Jisas reri yeiwarege sig.
Satan re Jisas rene seilam.
Jisas re Galilike yim, God Reri Wow re rene kitimena newom, re yaku tasen nenem.
Jisas re Galili yokwok yaku tobotam.
Nasaret kwomri tatame rem Jisas rene magel tayem.
Jisas re gambo wekrokem.
Jisas re Pita reri owyi tene heyarem.
Jisas re nugwape tatame remne heyarem.
Jisas re kwomke kwomke yin tuma wesowbem.
Jisas re wemke, Pita re omyen nugwape potem.
Jisas re nomape tame rene heyarem.
Jisas re let tewo negel metbem tame rene heyarem.
Jisas re Livai tame rene wepotem.
Awos pelebitete wule.
Rem Egesi Yabel tuma namrem.
Jisas re ya yaper tame rene heyarem.
Jisas re tame letpeis tewo pes kere remne lebam.
Jisas re nugwape tatame remne heyarem.
Tatame rem metekwaste tuma.
Peiktame remne pap yewobo wule.
Tatame remri wuribai kap se pete.
Me yaper rem supa yaper yabo.
Ake nenbo yen pes.
Jisas re ei nai tame reri yaku nen tame rene heyarem.
Jisas re muyensi yen tame rene heyarem.
Jon re reri anepoi tame remne werasen Jisas rene lasyim.
Wule yaper nenbem ta te kwar sen yan Jisas eterri tewok sirem.
Rane ta rem Jisas rem Jisas rene semowem yim.
Jisas eter wem sikur sakur tuma, tame wuri re awos supa nowke panbilen sewurem.
Sikur sakur tuma wule.
Awos supa sikur sakur tuma tobo.
Tame rem tuw ouke be gumbo.
Yike Jisas reri nawokene reri masekene?
Jisas re mou marye bukre weragerem.
Jisas re tame rene gureremenem gambo wekrokem.
Jisas re yen wurikene ta wurikene repne heyarem.
Jisas re letpeis tewo pes kerem tame remne yaku newom.
Herot re habolaweyem. Jisas re yike.
Jisas re nugwape tame (5,000) remne awos newon am.
Pita re Jisas rene op wem. Ne Krais, God eter lebam tame.
Jisas re wem. An san an sene wayen site.
Jisas reri wesom re legen agerbokap tem.
Gambo re yen rene gurerem, Jisas re gambo rene wekrokem.
Jisas re tewo peswe sene wem. An san an sene wayen site.
Yike re keryen yen?
Yike tame rem nemri peiktame bo, rem nemri tametiy.
Jisas re reri anepoi tamekene rem Jerusalem kwomke sewuren yim.
Samaria kwomri tatame rem Jisas rene magel tayem.
Jisas re tatame remne rene semowte wule wem.
Jisas re tame nugwape (72) remne yaku werasen yim.
Jisas rene omuteke be habote tatame rem mus bukre mette tetane.
Jisas reri werasen yi tame nugwape (72) rem yaku nenen sene yam.
Jisas re okbop ten God rene pir wem.
Samaria kwomri tame re reri peiktame rene pap metem.
Jisas re Martakene Mariakene repne lasyim.
God rekene tuma namrete wule.
Rem Jisas rene op wem. Ne yaku Belsebul reri kitimenak nenbo.
Gambo re sene yam.
Yike tatame rem boteyatete?
Rane tame rem Jisas rene op wem. Ne bukre wos nenen nem late.
Wesomri tuw.
Farisi tamekene wule peikbem tamekene rem wule yaper nenbem.
Farisi tame remri yikokobo wule kem heyar late.
Tatame rem God eternewou akte.
Nem wete, nem Jisas eterri tame beig, nem sebera kap yate.
Kelwurkene tameri sikur sakur tuma.
Kem kap pap yaper meten op habo op habote.
Wos yenbo wurbo wule.
Yaku nen tame yenbo rem Haneyen rene kowtene.
Yaku yenbo nenbo tamekene yaku yaper nenbo tamekene repri sikur sakur tuma.
Jisas re yam, re tatame remne pekam.
Tame rem gwopte tetane wosri tobo be mettene.
Tame re nene tuma nente, ne rekene kelmenate.
Tatame rem yaper nenbo wos be mesegente, rem sate tetane.
Me supa be yam sikur sakur tuma.
Jisas re ta tene Egesi Yabelke heyar nenem.
Mastet me supa sikur sakur tuma.
Geil pelbo wos, yis, reri sikur sakur tuma.
Kem eru eisowke wurte.
Jisas re Jerusalem kwom lam, re me kiram.
Jisas re wesom pelmenem tame rene heyarem.
Jisas re wem. Tame re eterri sig kworer teitkwunte.
Tame rem nene wos sein kebese be newote, ne remne heyar nente.
Awos bukre sikur sakur tuma.
Tame re kiyi heyar habote, re anne semowte.
Tuma be kwutobo wiyake sikur sakur tuma
Sipsip re mow yim sikur sakur tuma.
Kel wuri sopen sikur sakur tuma.
Ha wuri re yen pes tetane sikur sakur tuma.
Temnas yi tame re yaku nen tame remne kel sein newobo sikur sakur tuma.
Jisas re Moses Reri Wulekene God re kwom panen site tumakene wesowem.
Jisas re wem. Tame re ta tene kap pelebete.
Kel wurkene tamekene Lasaruskene sikur sakur tuma.
Wule yaper re God reri tuma yenbo biragiyebo.
Jisas re omuteke habobo wule wem.
Jisas re yaku nen tame etemri wule wem.
Jisas re numa pemenem tame letpeis (10) remne heyar nenem.
More Tame Tem Tame re tegek tete tetane.
Tuma met tame re wane ta wuri tene kwobo lam sikwur sawkur.
Tame pes rep God rekene tuma namrem sikur sakur tuma.
Jisas re wem, yen rem anne lasyate.
Kel wurkene keryen tame re Jisas eterkene tuma namrem.
Jisas re tewo murwe op wem. An sate, an sene wayen site.
Jisas re le si tame rene heyarem.
Jisas re Sakius reri akek yim.
Yaku nen tame letpeis rem tokwo potem sikur sakur tuma.
Jisas re Jerusalem kwomke yin tatame remne God Eterri Kwoborke tuma wesowbem.
Jisas re Jerusalem kwomke keryen tamekap wurem.
Jisas re Jerusalem kwom kiram.
Jisas re God Reri Kwoborke wuren wos natokwo tupabem tame remne wekrokem.
Rem Jisas rene op wemetem. Yike nene yaku newom?
Tame yaper rem wain now lakerebem sikur sakur tuma.
Tatame rem kel Sisar rene newote, o bo.
Sadyusi tame rem Jisas rene op wemetem. Sabo tame rem sene wayen site?
Jisas re Farisi tame remne tuma wuri wemetem.
Moses Reri Wule peikbem tame rem wule yaper nenbem.
Wosbaskene bo ta te God rene kel newom.
Jisas re op wem. God Reri Kwobor re yaper tete tetane.
Jisas re op wem. Yabel yaper yate tetane.
Jisas re wem. Rem Jerusalem kwomri ake ab berayewote tetane.
More Tame Tem Tame re yuri yate tetane.
Gub metka tuma.
Re anepoi tame remne ei me pem.
Jisas re mus meten sam, re sene wayen sim.
Judas re keryen tame remkene tuma natebom, re Jisas rene etemri letke raste.
Anepoi yen pes rep awos nerem.
Jisas re reri anepoi tame remne geilkene wain okkene newon am.
Anepoi tame rem tuma nauran op wem. Yike neremri keryen yen tete?
Jisas re Pita rene op wem. Ne anne magel taite tetane.
Jisas re reri anepoi tame remne wem, rem kel yewobo bus, ayer, akiy poten sen yite.
Jisas re Oliv Kwowke yawun God rekene tuma namrem.
Judas re Jisas rene eterri peiktame remri letke rasem.
Pita re wem. An Jisas rene be latene.
Rem Jisas rene sak keyen paku pem.
Rem Jisas rene Juda etemri Saberawiykene Tame etemri bitmik tuma nenem.
Rem Jisas rene Pailat reri bitmik tuma nenem.
Rem Jisas rene Herot eterri bitmik tuma nenem.
Pailat re Jisas rene me kwuren peikkerete wem.
Rem Jisas rene mek kwuren peikkerem.
Jisas re sam.
Rem Jisas reri kupa poten pa purik rasem.
Jisas re selek sene wayen sim.
Tame pes rep Jisas rene Emeus kelowke lam.
Anepoi tame rem Jisas rene lam.
God re Jisas rene wemke, re eterri kwom Hevenke yawum.