^
Jon
Tuma re tame tem, re yan tatame etemkene temenem.
Tuwkap kerebo tuma tegek tem.
Tatame remne Okke Waren Tirmunbem Tame, Jon, re tuma wesowbem.
Jisas re God eterri Sipsip Yen.
Tame mur rem Jisas reri anepoi yen tem.
Jisas re Filipkene Natanielkene repne wepotem.
Jisas re reri kitimenakene yaku bukre tobotem. Re reri sigkene kitimenakene tatame remne peteram.
Tame wuri re Kana kwomri ta panem.
God Reri Kwoborke tame rem wos tupabem. Er tame remne Jisas re wukrokem.
Jisas re aboyei tatame remri wuribai latene.
Jisas re Nikodemus rekene tuma namrem.
Tatame remne Okke Panen Waren Tirmunbo Tame, Jon, re heyar wesowem, Jisas re yike.
Jisas re Samaria yokwori ta tekene tuma namrem.
Jisas re keryen tame wuri reri yaku nen tame reri yen rene heyarem.
Jisas re reri yaku nenbem, re tatame remne God rene lom yokwote yabel bukre tuma peikbem.
Betesda okmei barke simenem tame rene Jisas re heyarem.
God Re Reri Yen rene yaku werasem.
Agerbo tatame etem mere rem wesowem, Jisas re yike.
Jisas re tame nugwape (5,000) remne awos newon am.
Jisas re wame ok luwke yam.
Nugwape tatame rem Jisas rene sopbem.
Jisas re God eterri kwomri awoskap.
Tatame rem Jisas reri tuma omuteke mette, rem heyar som temente.
Jisas re Juda tatame remri Egesibo Yabelake Yabel late yim.
Tatame rem sanete. Jisas re yike?
Rem nause yen remne werasen Jisas rene ake yaperke wen wurte wem.
Jisas re ok. Tatame rem ate, rem heyar som temente wem.
Tatame rem pekan giri pes tem.
Juda remri taresi tame rem Jisas rene omuteke be habobem.
Rem yaper wos nenbem ta tene poten Jisas rene panen yim.
Jisas re tatame remne kerebo tuwkap.
Jisas re remne op wem. Aboyei tatame rem ari yite kwom kebese be yite.
Tatame rem tuma sekene mette, rem heyar me temente.
Jisas re wem. Kiyi Abraham re kugene yagenek temenem, an temenem.
Lesim tame reri sike.
Tatame rem Jisas rene omuteke be habobo, rem le si tamekap.
Jisas re sipsip remne heyar lakerebo tame.
Juda tatame rem Jisas reri peiktame tem.
Jisas re Judiakene Jerusalemkene etek yim, keryen yen rem rene pen sate habom.
Lasarus re sam.
Jisas re op wem. An sene wayen site. An wow sene potte.
Lasarus re sam, Jisas re kiram.
Jisas re Lasarus rene wow sene newom.
Keryen yen rem Jisas rene pen sate tuma namrem.
Maria te bos yenbokene kwar poten Jisas reri tewo luske sirem.
God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen rem Lasarus rene pen sate wem.
Jisas re keryen yenkap Jerusalem kwomke yin wurem.
Rane Grik nowselri tame rem Jisas rene late habom.
More Tame Tem Tame rene rem mek kwuren peikkeren sate.
Nugwape Juda tatame rem Jisas rene omuteke be habom.
Jisas re wem tuma re tatame remne se pete tetane.
Jisas re reri anepoi tame remne wem, re remne mesegenen Apiy rene sene lasyite.
Jisas re anepoi tame remri tewo ok keyaruwem.
Judas re Jisas rene reri peiktame remri letke raste.
Jisas re anepoi tame remne wule ager newom.
Jisas re Pita rene op wem. Keraket tete, ne anne magel taite.
Jisas eter re kelow, tatame rem Apiy rene lasyibo kelow.
Jisas re op wem. An God Reri Wow rene werasen yate.
Jisas re wain nawobe sekene.
Nowselri tame rem Jisas reri sukuw remne peiktame tete.
God Reri Wow reri nente yaku Jisas re wesowem.
Kiyi kem pap yaper tete, sene kem okbop tete.
Jisas re nowselri kitimena teitkwunem.
Jisas re Apiy God rekene tuma namrem, re reri anepoi tame remne kwobo late.
Jisas re mus meten san sene wayen sim.
Judas re Jisas eterri peiktame etemri letke rasem.
Rem Jisas rene Anas rene panen yim.
Pita re op wem. An Jisas rene be mettene.
God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen re Jisas rene tuma nenem.
Pita re sene op wem. An Jisas rene be mettene.
Rem Jisas rene Keryen Yen Pailat rene panen yim.
Pailat re Jisas rene me kwuren peikkeren sate wem.
Rem Jisas rene mek kwuren peikkerem.
Jisas re sam.
Ei nai tame re Jisas rene pi merke pem.
Jisas reri kupa rem pa puri agerke rasem.
Jisas re wow sene potem.
Makdala kwomri ta, Maria, te Jisas rene lam.
Anepoi tame rem Jisas rene lam.
Tomas re Jisas rene lam.
Gwor siglowri tuma tobo gwor.
Jisas re anepoi tame remne sene lasyam.
Letrane kelare pes kere anepoi tame rem Jisas rene lam.
Jisas re Pita rene op wem. Ne ari sipsip por remne lakerete.
Jisas reri metekwasbem anepoi tame rene wem tuma.