^
Aposel
Jisas reri werasen yi tame rem Jisas reri tuma Jerusalemke wesowbem.
Jisas re op wem. An God Reri Wow rene werasen yate.
Jisas re God reri kwomke sene yawum.
Rem tame wuri lebam, re Judas reri yaku potem.
God Reri Wow re yan yerem.
Pita re tuma wesowem.
Wule yaper mesegenem tatame nugwape remne, rem okke panen waren tirmunen ek nenewayem.
Jisas rene habobo tatame rem wuribai wuriwou tem.
Tewo yaper tame re heyar tem.
Pita re God Eterri Kwoborke tuma wesowem.
Rem Pitakene Jonkene repne ake yaperke wen wurem.
Rem repne Saberawiykene Tame etemri bitmik tuma nenem.
Rem God rene op wemetem. Ne nemne kwobo late, nem molkene teten Jisas reri tuma wesowte.
Aboyei tatame rem agerbo tatame remne kwobo labem.
Ananaiaskene Safairakene rep God rene yikokom.
Jisas reri werasen yi tame rem agerbo agerbo kitimenakene bukre wos nenbem.
Jisas reri werasen yi tame rem ake yaperke temenem, God reri kwomri tame re yan ake eru tagwon remne werasen yim.
Jisas eterri werasen yi tame rem Juda etemri Saberawiykene Tame remne tuma wesowte be akem.
Gamaliel re Saberawiykene Tame remne op wem. Kem Jisas reri werasen yi tame remne yaper kap nente.
Rem letrane kelare pes kerem tame lebam, rem Jisas reri werasen yi tame remne yaku kwobo lam.
Juda tame rem Stiven rene tuma nenem.
Stiven re Saberawiykene Tame remne tuma wesowem.
Rem Stiven rene pak botkun sam.
Sol re Jisas rene habobo tatame remne yaper nenbem.
Jisas reri werasen yi tame rem Jisas reri Tuma Yenbo Judia yokwokene Samaria yokwokene wesowbem.
Rem Tuma Yenbo Judiakene Samariakene yin wesowbem.
Filip re Afrika nowselri tame rene Tuma Yenbo wesowem.
Sol re wuribai yaper mesegenen wuribai yenbo potem.
Sol re Jisas reri Tuma Yenbo Damaskusri tatame remne wesowem.
Juda rem Sol rene pen sate nenem, re amen yim.
Sol re Jerusalemke yin tem.
Pita re Ainias rene heyarem.
Tabita te sam, Pita re tene wem, te wow sene potem.
God reri kwomri tame re yan Kornilius rene tuma wesowem.
Pita re nugsikap lam.
Pita re Kornilius eterri akek yim.
Pita re Kornilius eterri akek tuma wesowem.
Juda bo tatame rem God Reri Wow potem.
Pita re God reri nenbem wos Jerusalemke yin wesowem.
Antiok kwomri tatame rem Jisas rene habobo tatame tem.
Herot re Jems rene pen san re Pita rene ake yaperke wen rasem.
God reri kwomri tame re Pita rene kwobo lan ake yaper mesegenem.
Herot re sam.
Pol re nugwape nowselke yin Jisas reri Tuma Yenbo wesowbem.
Rem Barnabaskene Solkene repne God eterri yaku nente lebam.
Barnabaskene Solkene rep Tuma Yenbo Saipruske yin wesowbem.
Barnabaskene Solkene rep Pisidia yokwok tetane Antiok kwomke tuma wesowbem.
Barnabaskene Solkene rep Aikoniamke yin tuma wesowem.
Barnabaskene Solkene rep Likonia yokwok yin tuma wesowem.
Barnabaskene Polkene rep Jisas rene habobo tatame remne pap kwuye met tuma wesowem.
Rep Siria yokwok tetane Antiok kwomke sene yim.
Nugwape Jisas rene habobo tatame rem Jerusalemke wuriwouke sin tuma namrebem.
Rem Juda bo Jisas rene habobo tatame remne siglow basrasen newopitim.
Polkene Barnabaskene rep wuribai kena kena tem.
Pol re Timoti rene anepoi yen panen yim.
Pol re Masedoniari tame rene lam.
Lidia te Jisas rene omuteke habobem.
Polkene Sailaskene rep Filipai kwomri ake yaperke temenem.
Tesalonaika kwomri tatame rem Polkene Sailaskene repne pete wem.
Polkene Sailaskene rep Beria kwomke yin yaku etek nenbem.
Pol re Atens kwomke tuma wesowbem.
Pol re Korin kwomke tuma wesowem.
Pol re Siria yokwori Antiok kwomke sene yim.
Apolos re Efesus kwomke tuma wesowbem.
Pol re Efesus kwomke tuma wesowem.
Skeva eterri taureyen rem gambo wekrokte wem.
Efesus kwomri tatame rem Pol rene tuma yaper wem.
Pol re Masedonia yokwokene Grik nowselkene yim.
Troas kwomke Yutikus re sam, Pol re rene sene nenewayen sim.
Pol re Troas mesegenen Militus kwomke yim.
Pol re Efesus kwomri Jisas rene habobo tatame remri keryen tame remne pir wen mesegenen yim.
Pol re sip poten Jerusalemke yim.
Sisaria kwomke God Reri Berastene Tuma wesow tame Agabus, re Pol rene tuma wesowem.
Pol re Judia yokwok ake yaperke temenemke, rem rene tuma nenem.
Pol re Jerusalemke yim.
Jisas rene omuteke habobo keryen tame rem Pol rene wem, ne God Reri Kwoborke yite.
Pol re God Reri Kwoborke wurem, Juda tatame rem rene keikerem.
Romri ei nai tame rem Pol rene keikerem.
Pol reri Jisas rene omuteke habobo wuleri somo, re Juda remne wesowem.
Pol re Jisas rene omuteke habobo tame tem tuma, re wesowem.
God re Pol rene werasem, God Reri Tuma re Juda bo tatame remne wesowte.
Pol re ei nai tame remne wem re Romri tame.
Pol re Juda etemri Saberawiykene Tame remne tuma wesowem.
Juda tame rem Pol rene pen sate tuma teiktem.
Rem Pol rene panen yin Keryen Yen Feliks rene lasyim.
Juda etemri taresi tame rem Pol rene tuma nenem.
Pol re Feliks rene tuma wesowem.
Feliks re Pol rene ake yaperke wen wurem, nabe pes re etek temenem.
Pol re Romri Keryen Yen Sisar rene reri tuma mette wem.
Festus re Keryen Yen Agripa rene Pol reri tuma wemetem.
Pol re Agripa rene tuma wesowem.
Pol re Jisas rene omuteke habobo tame tem tuma wesowem.
Pol re reri nenbem yaku Agripa rene wesowem.
Pol re Agripa rene op wem. Ne Krais rene omuteke habote.
Pol re Rom kwomke yim.
Rem Pol rene poten Romke yibem sipke yeworuwem.
Maryekene okburowkene bukre pipekbem.
Sip re yaper tem.
Pol re Malta kwowyenke temenem.
Pol re yin Rom kwom potem.
Pol re Romke temenem, re Jisas Reri Tuma Yenbo wesowbem.