^
2 Timoti
Timoti re yaku kitimenak nente, re God reri yaku nen tame sekene tete.
Nem God Reri Tuma Yenbo wesowte, nem sebera kap yate.
Timoti re Krais Jisas reri ei nai tame yenbo tete.
Timoti re yaku bukre nente, re God reri yaku nen tame sekene tete.
Jisas re sene yate yabel tatame rem nugwape wule yaper nente tetane.
Timoti re God Reri Tuma heyar keikeren sete.
Timoti re God Reri Tuma heyar wesowte.
Pol re op wem. An sate matnaye.
Timoti re Pol rene agetage lasyate.