^
2 Jon
Nem God Reri Tuma sekene heyar sete. Tame rem agerbo tuma wesowte, nem remne heyar late.
Nem pap metbo wule heyar tobobet.
Krais reri tuma nem heyar sete.
Tuma tep.