^
Rut
Minkan Naomiel Kua Nti Ninkilapm Awur O Kitapm Antuol Moapel
Rut Ka Aimpop Naomi Yapmonemp Sepmel
Naomi Ka La Betlehemel, Ka Wosol Wulimpel Son Kil Owurenk.
Rut Ka La Awup Miepm Ar Niokn Nkan Boasel
Boas Ka Apul Rut Aririp Yip
Rut La Nakimp Naomi Apulp Sinsi Ka Nti Apulp Kilel
Naomi Na Yuwup Omoule Rut Na Yentempel
Boas Nak Apulp Na Kil Na Yupul Rut Sepmel
Wulapm Weink Apul Naomi Akosepm
Rut Ra Ninkilapm Niumpuai Naomiel
Nti Man Man Omoule Amamp Devitel