^
Rom
Sembayangmba Memba, Osm Yimba Lehra.
Indkumbiva Doa Vewuvmona Vena Indkoklava, Vena Yutanind Eva Meisungund.
Yimba Hona Yutanindva Eva Indhanakoklata.
Yutanindva Os Ningvna, Lohohmoa Kamba Kolvrowol Vev.
Sesoana Lohohmomba Pinamba Indkoklamba Nihinv Pivmba.
Annindkola Annindkola, Mongova Wuvolva Avmoa, Doa Lehra Vethana Indkoklanangas.
Es Sesoava Vinvav, Indhanamba Kilumbshuawolalmba?
Inethalmba Apraham Men Lohv.
Sesoava Hevnamba Moamba Osambalathinna Indkumbimba, Nona Ten Hind Noi Keknam Undnahonam Avm.
Sesoava Doa Pimba Nengsmoa Ona, Indhana Windel Maim.
Atamna Andrava Indanam, Wo Eva Kristusna Andrava Indanam.
Pimba Doa Dalna Kristusmongo Krusesra.
Pioa Alohra Besal Wevsana Andranindilm.
Mongova Men Olhmomba, Yimba Doa Indkoklana Andranindilmba Avmoa.
Manimani Honi Petharini Monamba Pinamba Hiluvla Vrinv.
Pinamba Almba, Mani Indkokla Vrinv.
Kristusva Doa Kelvapingana Sahaposwova, Wo Lotvna Sesoasongolnana Pimba.
Pimba Sesoana Towandalnonoava Av Sesoasongolla.
Pivva Si Sewonamba Vuhebesallava Avav.
Sesoava Pimba Undalm Vewol Vev Yesus Kristusnana, Wo An Eva Si Ovovav?
Polva Duus Vinv Israelnindmba Owalmba.
Israelnindva Tit Vivna Sesoana Besalmonamba.
Sesoava Wavra Vovhueinna Israelnindmba Mongnindmangas.
Pioa Okolalohra Sesoamoa.
Pioa Pivmoa Wohkihpiawol Velohmanara Sesoamangas.
Kristusnindoa Eva Engivrata Duangna Lohohmomoa.
Keknam Und Vewol Vivm Monglamoa.
Yimba Manam Lesvhoawol Vivra Monglamba, Unvra, Yimba Doa Indkokla Vina.
Si Homeis Yem Owapevpa Nungeilvrava, Wo Himba Noinda Indkokla Ovethavav.
Polva Ishunvna Hevna Andramom.
Polnamba Nengavnangva Lohvna, Rom Galm.
Polva Hevna Sehmoa Opiprinna Hevna Sehelm Romnindm.