^
Poaitamoa Komandhalohvna.
Yonmba Ishovna Hona Tombaimorinim Moamba.
Yesusna Moalamangva Kristusnindm.
Yonmba Yesusm Nonglana.
Evesus Kristusnindm.
Smerna Kristusnindm.
Perkamumna Kristusnindm
Taiatairana Kristusnindm.
Sartisna Kristusnindm.
Pilatelpiana Kristusnindm.
Laotisiana Kristusnindm.
Yonmba Nonglana Sesoana Kembelmba Inungpunungramsna.
Yonmba Nonglana Sipsip Otolmba.
Sipsip Mendahalva Tinen Mongasal Tongova Vravna, Noi Ten 7 Pelarava Sithawol Vungalohvnam.
144,000Pelara Israelnindva Mara Os Khuapranama Hevmba Sesoana Moanamba.
Esvema Plombmsna Livna Indhanamba, Sembayang Vewuvmona Venalmba Sesoamba.
Honamba Indhanamba Doa Vi Vovhoaprai No Kindiniva.
Tinenmba Eunilliniva Honi Tongova Vrana.
4 Pelara Ovsongolnindva Vuvm 4 Pelaram Owol Vivna.
Henga Mongo Ovsongolnindrini Hevna Vuv Opiana.
Henga Mongo Ovsongolnindrini Hevna Vuv Opiana.
Ovsongolnindrini Mongova Tombaiva Wulluhvna.
Moashulnindrini Sambla, Himba Os Uhunna, Sesoana Lesvhoawolalmba Si Luhunvav Pethanindnamba.
Henga Mongo Memba Vuvpa Ov Eunillini.
Saiholava Ungevlirinim Indkokla Vrelm Vevna.
Sungeittata Indhanawongava.
Sungeittata Henga Mongo Phona, Indhanawonga.
Sipsiptindi Tendona Ongana Sangalva Nemel Ovuvrina.
Samblamong Ovsongolnind Indhanamba Ongawol Vilembvna.
Doa Innemba Nihil Veprana, Vralmangas.
Eunillini Kin Mongo, Noi 7Pelarini Snal Snal.
7Pelara Pirin Golna Indv Lohvna, Sesoana Wusprolva.
Ungevliriniva Hevna Nihtovrava Kinmba Mendekli Vrana.
Bapilonmba Doa Wohindkokla Vena.
Indhanamba Indkumbiva Indk Vethaprana, Noinda Bapilonmba Somovmsnamba Nilhavna.
Sipsip Otolva Ongamba Vranamba, Tihva Os Lohna.
Indhanariniva Sena Avna Hos Dombalsra.
Setanmba Buirava Os Ana, Osomba 1,000Pelara Lohmanana.
Setanmba Doa Sesoava Wohollana.
Annindm Annindm Vavawonam Indhanam Lesvhoawolalm.
Sesoava Vena Manimani Henga Nemel, Ovm Nemelm, Petham Nemelm.
Yonmba Kota Nemelmba Nonglana, Sipsip Otolna Ongalmsna.
Yesus Os Ona, Kava Lilnam Si Provav.
Yonna Eunilmoa.