^
Vilipai
Polna Sembayang
Polna Kinmba Buiriniva, Honamba Andramba Besalnemelmomba Hoanavho Vrelmba.
Polva Os Unna, Kava Os Nengv, Kava Buiriniva Si Phovav.
Pol Unna, Yimba Doa Kristusnavhora Lovahthei, Kinm Vralm Henam.
Yeoa Pevmoa Dembhapuv Veo.
Kristusna Wevolm, Himba Hevmba Nengnamoa.
Yeoa Os Avm, Sesoava Undva Yemba Osm Wuleinv, Os Ara Heoa.
Polva Ovna, Timotim Wolaihanginilm Vilipainindm.
Yeoa Novnavhora Vinvm Nonapenamoa, Temba Yutanindna Moamba Engivpa.
Keknam Wohalhmana Vevm, Phosoholm Makram.
Honi Os Kristusnindoa Vivm.
Polva Vilipaikotanindm Unna, Yimba Manimani Doa Kamba Novoa Vinina, Lehrangas.