^
Makna Yesusmoa.
Yon Baptaisva Seilva Sesoana Moamba Ishulprunna Indhanamba.
Yon Baptaisva Yesusmba Pona Posvena.
Setanmba Yesusmba Lehsambaihana.
Yesusva Hevna Andramba Seilva Sihana.
Yesus Kekaiv Vena 4Pelara Hevna Aonghal Mahalnindm.
Yesus Tihsongom Engvapiangamnana Indhanarinina Nihmerini.
Yesus Andra Velohmana Vevna Hevna Pethara Galili Provinsra.
Yesus Mongo Lombamungilna Wosavam Kevrana.
Yesus Mongom Monglakoklanam Wolaihaphona.
Yesus Omnana Matium, Yeoa Katindim Petheinu.
Yesus Olhmona Unna, Kana Moamba Nemelangas.
Yesus Unna, Kava Nengthal Lohv, Osm Indhanam Kava Ishunvra Mani Vivav Sapturava.
Sapturava Yesus Englakoklanam Sishona Vrena.
Yesusva Uvavulmungilmba Mindnam Sishona Vewol Vena.
Yesusva Hevna Moalamangnindm 12Pelara Pusvund Vena.
Katekisva Yesusm Umnina, Yimba Sahoklal, Yimba Setanna Andra Vev.
Yesusva Unna, Anmund Kana Owalva Lovahv?
Yesus Olhmona Unna, Monglava Indhanamba Sesoana Moamba Kek Vithiv, Monglava Owai.
Yesusva Manaram Olhmomba Ishona?
Yesusva Hevtindim Plalmom Ishunvna.
Yesus Olhmona Unna, Katindiva Woklamsna Lovahv.
Yesus Olhmona Unna, Sesoana Nemeltindiva Seilva Eskand, Heva Hev Ambo Mindnam Si Phovav.
Yesus Olhmona Unna, Sesoana Nemeltindiva Seilva Eskand.
Yesus Vuvim Ovomnana, Wuleiho.
Yesus Tihsongom Wolapho Vena Daikakamungilna Nihmerini.
Yesusva Nengthal Lohvna, Osm Uvavulmungilm, Indhanamindilm Wolapho Velm.
Yesusna Owalva Hemba Vreipra Vrivna Muskonam.
Yesusva Hevna Aonghal Mahalnindm Wolanga Vena, Andra Velm.
Herot Kuwulna Moara Yon Baptaismba Helvakomandhina.
Yesus Inne Pavmong Vinna, Osm Mindnam Phona, Wo Os Dahwol Vena Indhanam 5000Pelaram Indpetamma.
Yesus Plombsra Monglana Gavna.
Yesusva Uvavulmungilmba Mindnam Sishona Vewol Vena.
Yesus Unna, Sesoana Moa Simbelnamba Moamba Wohkuvhoawol Vev.
Yesus Unna, Yena Nengavnangnangas Yimba Indkokla Viv, Innerava Owai.
Ungundongorini Yesusm Undnahonam Nengmanavna.
Yesus Mongom Indhanarinim Aonghohal Vewol Venana.
Yesus Innepeta Pavmong Vinna, Mindnam Phona, Wo Os Indhanamba 4000pelara Dahwol Vena.
Varisinindva Yesusmba Dasalm Umnivna.
Yesus Olhmona Ishunna, Kuwulna Wevsava Sahoklal.
Yesusva Mongom Novtitmungilm Sishona Vrena.
Pita Moakus Ona, Yesusva Mendekli Lohv, Kristus.
Yesusva Hevtindim Unna, Kamba Si Dahavav.
Yesusna Nihva Lovhoamnavna Mindnam.
Yesus Mongo Tuendisrinim Tihsongomungilm Wolaihaphona.
Yesusva Henga Hevtindim Unna, Kamba Si Dahavav.
Yesus Hevtindim Unna, Manam Yimba Pevmangas Ninginvra, Owai, Indkumbim Ninginvm.
Yesusva Hevtindim Unna, An Pinamba Sehelva Luhunv?
Yesus Unna, Si Humeis Yimba Pevna Sahoklarava Indkokla Vilovm.
Yesus Ona, Ungevlirinimba Manam Pilpiangivav.
Yesusva Unna, Lehra Otolva Wonambv Kaindamba.
Yesus Indhanarinim Wohtowondm Omnana, Indhanam Moang Vepieinu.
Yesusva Henga Unna, Kamba Si Helvakomandhivav.
Yemsi Yoni Kuwulalm Eloholm Ohona.
Yesus Mongom Novtitmungilm Sishona Vrena Batimeusm.
Yesusva Yerusalem Kotara Kuwulalmsna Sihana.
Yesusva Tim Fikm Omnana, Yemoa Wohsoulara.
Yesus Bisnisnindm Engalungu Vena Tempelmerini.
Yesus Hevtindim Unna, Yeoa Sesoam Keknam Pevna Undnahonam Ningminivm.
Yutanindna Kuwul Yesusm Sah Ovrivna, An Yemba Pusvundthoana?
Yesusva Olhmona Unna, Yutanindna Kuwul Kana Moamba Aongpa Viv.
Varisinind Yesusm Dasalm Umnivna, Osm Moakokla Ishomnavra Duangm.
Kuwulva Yesusm Dasalm Osihminina, Mindilva Tanam Pulvovavma Pokamariniva?
Katekis Yesusm Osahmanana, Heni Sesoana Moamba Kuelwolv?
Yesusva Unna, Katekisnamba Nengavangva Tuvulinv.
Yesus Unna, Katekisnamba Wevsava Tuvulinv.
Mongo Peliongo Ambo Aiv Sambla Senmba Disumbra Vilipipohowolna.
Yesus Tempelduvm Ona, Ungund Si Taka Vivav.
Yesus Mendah Ishongeinvna, Olhmona Ishona, Mana Ema Sahoklal Si Phovra Yerusalemrava.
Yesusva Unna, Si Kava Henga Provav.
Yesusva Unna, Yeoa Novnovhora Vivm Kana Prolmoa.
Yesusva Unna, Aramba Hevhoangas Nonorava Av, Ombolna Prolmba.
Ungevlirini Yesusm Wel Sandana Kuval Sovhomnana.
Mongo Ungevlirini Welsanda Yesusna Kura Sovhona Novnovhora.
Yutasva Yesusmba Indthueinilm Vevna Ungundmba.
Yesus Hevtindim Tihm Wonnelm Velm Vevna Pasova Tihm.
Yesusva Rotina Wainna Dahwol Vevna Hevtindim.
Yesusva Pitam Omnana, Ata Yimba Unvav, Yesusm Kava Tit Vrev.
Yesus Sesoam Sembayang Vawona, Kana Kinwonda Nengas Pipahamno.
Yutasva Yesusm Ungundna Englisra Holvonithinna.
Yutanindna Kuwul Yesusna Plalm Aslalvna.
Pita Ona, Yesusva Kava Tit Vrev.
Yesusm Duangindam Ningulangana.
Pailatva Wohtna, Yesusmba Lepethalm.
Valgonindva Yesusm Dasalm Moari Ovruwuvna.
Valgonindva Yesusm Krusera Pakona Lepetheina.
Yesusmba Os Wohvitivhoana.
Yesusmindmba Honmera Singvina.
Yesusva Henga Beswonam Phona.
Maria Maktalarini Yesusmba Nonglana.Nonoanindva os uv, Makva owai, honamba moapetava novol vewol venamoa. Mongo indhanarini novol vewol vena.
Yesusna Aonghal Mahalnindrini Sambla Yesusmba Enonglana Monara.
Yesusva Hevtindim Ishunvna.
Sesoava Yesusmba Waivongana Hevindam.