^
HAWAVEMOGATALA
Buki inubana faꞋina.
Yoni yana lusiule tovetumagana adi yoꞋo seveni agaidiya.
Yoni Keliso giꞋenoꞋitayena.
Keliso yana venuwaꞋata Efeso tovetumagana
adi yoꞋo agaidiya.
Keliso yana venuwaꞋata Simena tovetumagana
adi yoꞋo agaidiya.
Keliso yana venuwaꞋata Fegamo tovetumagana
adi yoꞋo agaidiya.
Keliso yana venuwaꞋata Daiyataila tovetumagana
adi yoꞋo agaidiya.
Keliso yana venuwaꞋata Sadisi tovetumagana
adi yoꞋo agaidiya.
Keliso yana venuwaꞋata Filadelifiya tovetumagana
adi yoꞋo agaidiya.
Keliso yana venuwaꞋata Leyodisiya tovetumagana
adi yoꞋo agaidiya.
Tomiyalobama moyaꞋaidi Yaubada yana didigaꞋuꞋu againe
hihawadavadavana.
Yesu Yaubada yana Sifi kabiꞋona buki uwaꞋuwana
gisiyagilina.
Tomiyalobama kadu gaitoma moyaꞋaidi iꞋibubunidi yadi kwelidavadava.
Buki ana bulava vaita autafa amine ma ana aigolota.
Tovetumagana kaliva hiluveꞋalikadi-ma yadi kova.
Yaubada yana ilaꞋa lakahina.
Yaubada yana tofaisewa gisetagodi.
YoꞋoyoꞋo lakahi-moꞋedi Yaubada hihawadavadavana.
Buki ana bulava vaita autafa amine anaveseveni gigolohina.
TovenuwaꞋata seveni hivebutu yadi hiulega hiyuvena.
Hiulega anavefaifi ana aiyuve faꞋina.
Hiulega anavesikisi ana aiyuve faꞋina.
Lobama ana tovenuwaꞋata be buki uwaꞋuwana kabiꞋona kahihina.
Yaubada yana toꞋawatalatalaina adiꞋiselu kahihidi.
Hiulega anaveseveni ana aiyuve faꞋina.
Kwamayoku be wayoꞋo fifiwalana kahihidi.
Kevakeva manimaninidiyao adiꞋiselu kahihidi.
SaꞋeyana lehageya giyemu.
Kevakeva kadu saꞋeyana babiya giyemu.
Sifi KabiꞋona yana kalivamomo buye himiyami oya Saiyoni.
Lobama ana tovenuwaꞋata adiꞋitoto kahihidi.
Lobama ana tovenuwaꞋata tomiyababi hivaidi be
adi laufata hinanuhagana.
Lobama ana tovenuwaꞋata seveni vita koyo-moꞋena
babiya hihegehobuyena.
Yaubada yana ilaꞋa nauꞋa seveni givemagadi-ma kahihina.
Kwamayoku yamayamadadadi kevakeva manimaninina
againe hiyage-ma kahihidi.
Kivetuvetunu kahihi-nadi ana nuwanuwa faꞋina.
Yaubada miBabiloni ginaluyaweyawelidi.
Tonilokoloko Babiloni ana ivebwavi faꞋina hinalulaukuhi.
Babiloni ana matahiwadi gavatubuga!
Yoni kweli lakahina lobameya ginogalina.
Kaliva ana egana Bona hosi kwayakwayana againe
giyage-ma kahihina.
Yaubada nibaineyao adi agolaufofola hinuhagana.
Yaubada Setani giyogona be malamala wani tausani ginamiyami.
Yaubada Setani ana agolaufofola againe gihege-vagahina.
Yaubada toꞋalika ginavedewayaugidi.
Lobama ivaguna kadu babi ivaguna kahihidi.
Yoni Yelusalema ivaguna ana ita gilukahihiyena.
Yawai-vagata ana gufa faꞋina gilukahihi.
Yesu yana yewaꞋela faꞋina.
Yoni hida buki-nadi faꞋina givenuwaꞋatada.