^
FILIFAI
Folo tovetumagana Filifai againe faꞋidiya givesiule.
Folo yogoyogonina deliya gimiyami nonogana VenuwaꞋata
Yamumuna kaliva agaidiya gimaduga-moꞋa.
KaꞋi wayawaiku ganamiyami, Keliso yawaina iya yawaiku.
Yadi waꞋasevatu Keliso faꞋine hinalulugaviya.
Nuwahobu againe kanamiyami.
Keliso Tauna ana egana gikihobuyena tu
Yaubada gikivekaiwabuyena.
Ami kibababala guwana yami dewa againe
wanaseyemaunena.
Folo Timoti be Efafolodaito faꞋidiya gilukahihi.
Tuwaina Folo yana yegayega faꞋina tauna wowona
tauna yana dewa againe giluluveꞋavina.
Folo Yesu givetumaganena againe, yana abaluveꞋavina
tuwaina gihawaveꞋiyohoyohoyena.
Folo gimadu toyogina be aimo nuwakabubu ginavaina.
Yami waꞋatuvefaꞋila Kaiwabu againe wanaluluveꞋavina.
Badi Filifai tovetumagana yadi velekawowo againe
Folo hivelugana.
Folo yana lukafoi.