^
MADIU
Yesu bwaneneneyao faꞋina.
Yesu Keliso yana tubuga faꞋina.
Ibadibadi adi tonuwahuya hiꞋela be Yesu hinaꞋitana.
Yosefa kwamana hinana buye ginauwedi be
Idifita againe hiꞋota.
Tolugaviya weꞋoweꞋo hiluveꞋalikadi.
Yosefa Meli kwamana buye Nasaledi hiyewadi.
Yoni Tobafitaiso gilulumamala.
Yoni Yesu gikivebafitaisoyena.
Setani Yesu giꞋaladibidibiyena.
Yesu yana faisewa Galili againe givebutu.
Yesu tobayauma laufuli gikovadi be hinamuliyena.
Yesu gilulumamala kadu toꞋaulolo gisisiveyawadi.
Yesu oya fafaline vemwamwala velemoꞋena faꞋina givehawala.
Yesu lehaga kadu mahala faꞋina gilukahihi.
Mosese yana vehimeya faꞋina Yesu givehawala.
Yesu nuwakoyo faꞋina gilukahihi.
Yesu kelele kadu viholili faꞋina gilukahihi.
Yesu wonadabadaba lakahina faꞋina gilukahihi.
Yesu koyona ana laufata faꞋina gilukahihi.
Yesu tokivekoyo adi nuwakabubu faꞋina gilukahihi.
Yesu veluga koyokoyo agaidiya faꞋina gilukahihi.
Yesu veꞋoꞋola faꞋina gilukahihi.
Yesu labewaviyo veꞋoꞋola faꞋina gilukahihiyena.
Yesu lobama ana lokoloko faꞋina gilukahihi.
Yesu gigahe vaita Tamada yana itaveꞋavina
kanavetumaganena.
Yesu dewa ana ailaga faꞋina gilukahihi.
Yesu veꞋoꞋola toyogina faꞋina gilukahihi.
Yesu eda luhei faꞋina gilukahihi.
Yesu kaliva yadi dewa ai guwana againe giluvefosena.
TobonaꞋabi gagana lobameya hinaluku.
Yesu manuwa ana toꞋaiyogona adiꞋiselu faꞋidiya gilukahihi.
Yesu tovedawodawowo gisiveyawana.
Yesu Loma togiyomatana ana agetoga gisiveyawana.
Yesu kaliva vevine moyaꞋaidi gisiveyawadi.
Kaliva adiꞋiselu Yesu ana muliya faꞋina higa-wayoga.
Yesu mala lakahina gihawatana be giꞋalovena.
Yesu kaliva adiꞋiselu wayafunediyao gikiveyamumudi.
Yesu tovefela gisiveyawana.
Yesu Madiu gikovana be Bana againe ginavetomuliya.
Labewaviyo faꞋina Yesu hitoliluveluvena.
Dewa tuwaina kadu dewa ivaguna keke gidalubodada be kanaveꞋatutamoꞋaini.
Tonagona natuna kwamayoku kahihina kadu kwamayoku
Yesu ana kaleko bwatana gikibwaꞋena-ma kahihina.
Yesu tomatakoyo adiꞋiselu gisiveyawadi.
Yesu kaliva awana giꞋabodana-ma gikiveyamumuna.
Yesu kaliva vevine moyaꞋaidi gihinekalikaliyedi.
Yesu ana tomuliya tuwelo adi egana.
Yesu ana tomuliya tuwelo yadi faisewa giveledi.
Kaliva koyodiyao Yesu yana tofaisewa hinakivekoyodi.
Keke kaliva wanamatausedi, au Yaubada.
Yesu ana vetomuliya againe venibaina kananuhagana.
Yesu laufata yamumuna faꞋina gilukahihi.
Yoni Tobafitaiso ana tomuliya tufoidi
Yesu againe giꞋiveninisedi.
Yesu Yoni Tobafitaiso faꞋina gilukahihi.
Melala keke hidanuwaviladi-ma Yesu givehoiyoiyedi.
Veyawai Yesu againe kananuhagana.
Sabati ana vehimeya faꞋina.
Yesu kaliva nimana koyona sabati againe gikiveyamumuna.
Yesu Yaubada yana tofaisewa.
Falisi higahe vaita Biyelisibuli higa Setani Yesu gidaluvaiyeni.
Tonagona nuwanuwadi Yesu aituha fifiwalana ginafaisewana.
KaꞋi kaliva boi wayafunena ma AluꞋaluwa Mahalina keke ginaluvaiyeni, au yafune ginayewana.
Yesu hinana kadu taineyao hilakayemu.
Otova babi tulina tulina againe ana gahetalahobuhobu.
Yesu gahetalahobuhobu inubana gilukahihiyena.
Yesu gahetalahobuhobu babi tulina tulina faꞋina
gikivetuvetunudi.
Gahetalahobuhobu faha ana yogo faꞋina.
Yaubada yana itaveꞋavina masitada isi
yadi tubutubuga amine.
Yesu yoꞋo gahetalahobuhobugaga amine givehawaledi.
Yesu yogo ana gahetalahobuhobu faꞋina gikivetuvetunudi.
Gahetalahobuhobu tulina tulina.
MiNasaledi Yesu hikilowena.
Yoni Tobafitaiso giꞋalika.
Yesu kaliva faifi tausani giveꞋadi.
Yesu niꞋu getane ginudadana.
Yesu toꞋaulolo Genesaleda againe gisiveyawadi.
Yaubada yana vehimeya bwanenedeyao yadi dewa gitubuhegena.
Gavadi kaliva aseꞋasene gidadauda, medema gikivekoyona.
VinemiKenani Yesu hivetumaganeni-yo natudi giyamumu.
Yesu toꞋaulolo moyaꞋaidi gisiveyawadi.
Yesu kaliva fowa tausani giveꞋadi.
Yesu kaliva yadi veꞋoꞋola aituha fifiwalana faꞋina
keke gidavenogaleni.
Falisi Sadusi yadi gahe vaita isi amine.
Fita Yesu inubana faꞋina gihawavemogatala.
Yesu yana aulolo yana alika gilukahihiyena.
Yesu ana muliya faꞋina vita kananuhagana.
Yesu lobama ana nuya kikaiwabuna giꞋosena.
Yesu kwamana wayafunena gisiveyawana.
Yesu yana alika yana mididi-havagi faꞋina gilukahihi-havagi.
Manuwa-tafalolo lakahina ana takesi faꞋina.
Hakwadi kikaiwabuna Yaubada matane?
Keke koyona againe kaliva kanavebeꞋudi.
Kaliva yana sifi ginuhegena-ma ana gahetalahobuhobu.
Kaliva gikoyo-ma ana kivetuvetunu faꞋina.
Kaliva tobohiyaneyao yadi koyona keke gidayawelini-ma
ana gahetalahobuhobu.
Yesu vevine adi kilowa faꞋina givehawala.
Yesu weꞋoweꞋo giꞋitanuwakabubuyedi.
Kwanatubulakahina yana walokoloko Yesu gikilowena.
Yesu hawahega ana laufata faꞋina gilukahihi.
Faha ana tofaisewa adi gahetalahobuhobu.
Tova anaveto Yesu yana alika faꞋina gilukahihi.
Yemesa Yoni hinadi hiveꞋoꞋola be natudiyao hinakaiwabu.
Tomatakoyo adiꞋiselu hiyamumu.
Yesu doniki kwaune Yelusalema againe giyemu.
Yesu manuwa-tafalolo lakahina againe giluku.
Yesu ai ana egana fiki giꞋalatabutabuyena.
Yesu yana abavehimeya inubana faꞋina hitoliluveluvena.
Kaliva natuneyao luhei adi gahetalahobuhobu.
Faha ana toꞋitaveꞋavina koyodiyao adi gahetalahobuhobu.
Nagi ana avemwamwala ana gahetalahobuhobu.
Yesu takesi ana sewadi faꞋina hitoliluveluvena.
ToꞋalika yadi mididi-havagi faꞋina Yesu hitoliyena.
Hadema vehimeya wai ginago?
Keliso inubana faꞋina.
Tonagona tafatafalolodiyao yadi veꞋalololo faꞋina
Yesu givenuwaꞋata.
Yesu Falisi meyadi luhei gihawavekoyoyedi.
Yesu Falisi adi matahiwadi gilukahihiyena.
Yesu miYelusalema yadi kilowa faꞋina gitagiꞋuvadi.
Yesu manuwa-tafalolo ana lauyawela faꞋina gilukahihi.
Tova mulina aulolo tagiya lakahina babiya ginalakayemu.
Yesu keliso-fwayafwaya faꞋidiya givenuwaꞋata.
TohobuꞋela yana yemuna-havagi faꞋina.
Yesu yana yewaꞋela ana tova keke tamo hakwadi
gidahalamaneni.
Tofaisewa bonabonaꞋabina o dibudibutoyogina
ana gahetalahobuhobu.
Ulaulatana adiveteni adi gahetalahobuhobu.
Tofaisewa yadi lukimokimone adi gahetalahobuhobu.
Tova mulina Tokaiwabu Yesu ginavedewayaugida.
Kaliva lakahidiyao hivevai be Yesu hinaluveꞋalikana.
Kwamayoku saꞋeyana Yesu Bedani againe gibunamina.
Yudasi Yesu nibaineyao agaidiya ginahawavemogatalena.
Yesu ana tomuliya buye Abamaduviviya aꞋana hiꞋana.
Yesu sakalameni ana dewa giseyemaunena.
Yesu Fita yana vekeke faꞋina gigaheye-vagahina.
Yesu Gedasemani againe yana watagiya giveꞋoꞋola.
Yesu nibaineyao hikiveꞋavina.
Yesu miYuda yadi Koniselo agaidiya hinauwena.
Fita Yesu givekekeyena.
Yudasi tauna givenuwahegena.
Failato Yesu givedewayaugina.
Failato Yesu alika againe gihawahegena.
Tolugaviya Yesu hihawavelaigena.
Yesu kelose againe hitutuvefosena.
Yesu giꞋalika.
Yesu tomohuyehuyeya hihuyana.
Tolugaviya Yesu ana tomohuyahuya hiꞋitaveꞋavina.
Yesu gimididi-havagi.
Tolugaviya abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao
hivenuwaꞋatadi.
Yesu vehawala ana vehimeya ana tomuliya giveledi.