^
LUKE
Yoni yana tubuga faꞋina Gabeliyela Sakalaiya givenuwaꞋatana.
Yesu yana tubuga faꞋina Gabeliyela Meli givenuwaꞋatana.
Meli Elisabeti againe giwakawaka.
Meli yana kwelidavadava.
Yoni Tobafitaiso yana tubuga faꞋina.
Sakalaiya yana kwelidavadava.
Yesu gitubuga.
Lobama ana tovenuwaꞋata toꞋitaveꞋavina sifi hiyemaunidi.
Yesu hiluwatuyena be manuwa-tafalolo againe hinauwena.
Bana Ana Yesu faꞋine giꞋawatalatalaina.
Kwamana Yesu tovehawala buye manuwa-tafalolo
againe hiveꞋagahegahe.
Yoni tobafitaiso yana laumamala.
Yoni Tobafitaiso Yesu inubana faꞋina givenuwaꞋata.
Yoni Yesu gikivebafitaisoyena.
Yesu bwaneneneyao faꞋidiya.
Setani Yesu giꞋaladibidibiyena.
Yesu yana faisewa givebutuna.
MiNasaledi Yesu hikilowena.
Yesu kaliva wayafunena gikiveyamumuna.
Yesu toꞋaulolo moyaꞋaidi gisiveyawadi.
Yesu Yudiya melalidi agaidiya gilulumamala.
Yesu tobayauma gikovadi be hinamuliyena.
Yesu tovedawodawowo gikiveyamumuna.
Yesu tovefela gisiveyawana.
Yesu Livai gikovana be Bana againe ginavetomuliya.
Labewaviyo faꞋina Yesu hitoliluveluvena.
Dewa tuwaina kadu dewa ivaguna keke gidalubodada be
kanaveꞋatutamoꞋaini.
Sabati ana vehimeya faꞋina.
Yesu kaliva nimana koyona sabati againe gikiveyamumuna.
Yesu ana tomuliya tuwelo givenuwadadanedi.
Yesu kaliva moyaꞋaidi givelugadi.
Tufoidi yadi wavemwamwala tufoidi yadi watagiya.
Yesu tokivekoyo adi nuwakabubu faꞋina gilukahihi.
Hakwadi keke agaimiya gidaꞋigibagiba,
medema wananuwakabubuyena.
Omi keke tovehimeya amine yo kaliva yadi dewa
wanalagani.
Yesu kaliva yadi dewa ai guwana againe giluvefosena.
Manuwa ana toꞋaiyogona adiꞋiselu kahihidi.
Yesu Loma togiyomatana ana agetoga gisiveyawana.
Yesu sikwa natudi alikeya gisivemididina.
Yesu Yoni Tobafitaiso yana toliluvaluva gifatana.
Yesu Yoni Tobafitaiso faꞋina gilukahihi.
Yesu kwamayoku udoꞋudona yana koyona giyawelina.
Vevine tufoidi Yesu hivelugana.
Otova babi tulina tulina againe ana gahetalahobuhobu.
Yesu yana gahetalahobuhobu faꞋina gikivetuvetunu.
Yaubada bonana ana venogala lamufa againe giluvefosena.
Yesu hinana kadu taineyao hilakayemu.
Yesu mala lakahina gihawatana be giꞋalovena.
Yesu kwanamiGadalini wayafunena gikiveyamumuna.
Yailo natuna kwamayoku yana aulolo kahihina.
Kwamayoku Yesu ana kaleko bwatana gikibwaꞋena kahihina.
Yesu Yailo natuna alikeya gisivemididina.
Yesu yana yoꞋo tuwelo kaliva adi veluga faꞋina giꞋiveninisedi.
Helodi Yesu faꞋine nuwana givegafoꞋuyaꞋuya.
Yesu kaliva faifi tausani giveꞋadi.
Fita Yesu inubana faꞋina gihawavemogatala.
Yesu yana aulolo yana alika gilukahihiyena.
Yesu ana muliya faꞋina vita kananuhagana.
Yesu lobama ana nuya kikaiwabuna giꞋosena.
Yesu kwamana wayafunena gisiveyawana.
Hakwadi kikaiwabuna Yaubada matane?
MiSameliya Yesu hikilowena.
Kaliva adiꞋitoto Yesu ana muliya faꞋina higa-wayoga.
Yesu tomuliya 72 giꞋatuhegedi.
Melala keke hidanuwaviladi-ma Yesu givehoiyoiyedi.
Tomuliya 72 yadi wavemwamwala hiyewadi.
Yesu givemwamwala lakahina.
KwanaSameliya ana nibaina edeya givelugana-ma
ana gahetalahobuhobu.
Yesu Mata be Meli agaidiya giwakawaka.
Yesu veꞋoꞋola faꞋina givehawala.
Yesu yana faiwala inubana kaꞋi Yaubada againe
o kaꞋi Setani againe?
KaꞋi kaliva boi wayafunena ma AluꞋaluwa Mahalina keke
ginaluvaiyeni, au yafune ginayewana.
Gaveyao yadi wavemwamwala velemoꞋena?
IyaꞋiyaya saꞋeyana Yona againe Yesu gilukahihiyena.
Nuwada ana lamufa faꞋina Yesu gilukahihi.
Yesu Falisi be vehimeya ana tovehawala gihawavekoyoyedi.
Keke kaliva wanamatausedi, au Yaubada.
Hawavemogatala o vekeke Yesu faꞋine yoꞋo matadiya.
Wakalivana kwavakwavana ana gahetalahobuhobu.
Yesu gigahe vaita Tamada yana itaveꞋavina
kanavetumaganena.
Yesu lobama ana lokoloko faꞋina gilukahihi.
Tofaisewa yadi kauveya himiyamiyabodana.
Tofaisewa bonabonaꞋabina o dibudibutoyogina
ana gahetalahobuhobu.
Yesu gihobuꞋela be venibaina babiya ginasena.
Aituha tulina tulina ana iyaꞋiyaya ana halamana faꞋina
Yesu gilukahihi.
KaꞋi keke nuwavilana digo, alika.
Yaubada keke nuwanuwana kaliva
ginamaduvematahiwadiyedi ma Yesu givehawala.
Kwamayoku ginukwauꞋubuꞋubu-ma Yesu gikiveyamumuna.
Yaubada yana itaveꞋavina vaita masitada isi
yadi tubutubuga amine.
Lobama ana edaꞋawana kabiꞋona.
Yesu miYelusalema yadi kilowa faꞋina gitagiꞋuvadi.
Yesu kaliva wowona gitubukoyo-ma gisiveyawana.
Nuwahobu kadu nuwadoga faꞋina Yesu givehawala.
Avemwamwala lakahina ana gahetalahobuhobu.
Yesu ana vetomuliya keke ihayana.
Yesu givehawala ana muliya ana venuwakibokibo faꞋina.
Kaliva sifi saꞋeyana ginuhegena-ma ana gahetalahobuhobu.
Kwamayoku yadi mani siliva teni tu saꞋeyana
hinuhegena-ma ana gahetalahobuhobu.
Yaubada yana hinekalikali tokoyona faꞋidiya Yesu givehawala.
Lokoloko ana toꞋitaveꞋavina nuwahuyahuyana tu koyona.
Babi ana kikaiwabu faꞋina gavaimi kananuwanuwa?
Mosese yana vehimeya faꞋina.
Wakalivana be Lasalo kahihidi.
ToꞋaladibidibi be tokoyona adi kivetuvetunu faꞋina.
Agetoga yadi faisewa faꞋina.
Yesu tovedawodawowo teni gisiveyawadi.
Yaubada yana abavehimeya yana yemu faꞋina.
Yesu yana yewaꞋela faꞋina gilukahihi.
AtuvefaꞋila veꞋoꞋola againe faꞋina Yesu gigahetalahobuhobu.
Falisi be takesi ana toyaudi yadi veꞋoꞋola
ana gahetalahobuhobu.
Yesu weꞋoweꞋo giꞋitanuwakabubuyedi.
Kwanatubulakahina yana walokoloko Yesu gikilowena.
Tova anaveto Yesu yana alika faꞋina gilukahihi.
Yesu tomatakoyo Yeliko againe gikiveyamumuna.
Sakiusa kahihina.
Tofaisewa yadi lukimokimone ana gahetalahobuhobu.
Yesu doniki kwaune Yelusalema againe giyemu.
Aimo miYelusalema nibaidiyao melala hinaluyaweyawelina.
Yesu manuwa-tafalolo lakahina againe giluku.
Yesu yana abavehimeya inubana faꞋina hitoliluveluvena.
Faha ana toꞋitaveꞋavina koyodiyao adi gahetalahobuhobu.
Yesu takesi ana sewadi faꞋina hitoliluveluvena.
ToꞋalika yadi mididi-havagi faꞋina Yesu hitoliyena.
Keliso inubana faꞋina.
Yesu Mosese yana vehimeya ana tovehawala
gihawavekoyoyedi.
Sikwa saꞋeyadi yadi velekawowo faꞋina.
Tova mulina aulolo tagiya lakahina babiya ginalakayemu.
Yelusalema ana lauyawela faꞋina gigaheye-vagahina.
TohobuꞋela yana yemuna-havagi faꞋina.
Yudasi Yesu nibaineyao agaidiya ginahawavemogatalena.
Tomuliya Abamaduviviya aꞋana hikidewedewena.
Yesu ana tomuliya buye hiꞋa tu sakalameni ana dewa
giseyemaunena.
Tomuliya kaiwabu hivekwageyena.
Yesu Fita yana vekeke faꞋina gilukahihi.
Yesu yana wavedivediwe Tamana againe giveꞋoꞋola.
Yesu nibaineyao hikiveꞋavina.
Fita Yesu givekekeyena.
Yesu miYuda yadi Koniselo agaidiya hinauwena.
Yesu ana vedewayauga Failato matane.
Yesu ana vedewayauga Helodi matane.
Failato Yesu alika againe gihawahegena.
Yesu kelose againe hitutuvefosena.
Tokoyona luhei kelose againe Yesu buye hilukahihi.
Yesu giꞋalika.
Kaliva Yesu tomohuyehuyeya hihuyana.
Yesu gimididi-havagi.
Yesu Emeusa ana edeya gilakayemu.
Yelusalema againe Yesu ana tomuliya agaidiya gilakayemu.
Yesu nuwadi gikiyauyauga be Yaubada bonana hihalamanena.
Yesu gilaka lobameya.