^
YONI
Yoni Yesu givewagana Bona higa Yaubada ana itaꞋita kadu
yana nuwanuwa giꞋiveyemaunina.
Yaubada Natuna anakaibeꞋu-moꞋa faꞋina.
Kaliva Yoni Tobafitaiso inubana faꞋina hitoliluvaluva.
Yesu Yaubada yana Sifi KabiꞋona faꞋina.
Kaliva Yesu againe himidivetomuliya-ma kahihidi.
Yesu Filifi kadu Nataniyela gigahedi be hinamuliyena.
Yesu yana vehimeya againe gufa-moꞋa giveꞋoine.
Yesu tolukimokimone manuwa-tafalolo againe giwavidi.
Yesu bana Nikodimo buye hilukahihi.
Kibababala o kaꞋi matahiwadi, gavaimi kananuhagani?
Yoni Tobafitaiso Yesu yana kikaiwabu faꞋina gilukahihi.
Vetumagana Yaubada Natuna againe faꞋina.
Yesu vinemiSameliya buye hilukahihi.
Tomuliya Yesu againe hiyewadi.
MiSameliya moyaꞋaidi Yesu hivetumaganena.
Yesu tovehimeya natuna gisiveyawana.
NiꞋu liline Yesu kaliva saꞋeyana gisiveyawana.
Yesu yana abavehimeya faꞋina.
Tohawavemogatala Yesu inubana faꞋina.
Yesu yoꞋo kaliva faifi tausani giveꞋadi.
Yesu niꞋu getane ginudadana.
YoꞋo Yesu hilelelena.
Yesu yawaida ana aꞋa faꞋina.
Yesu wowona be dayagina yawai-vagata ana aꞋa ana bwai.
Tomuliya tufoidi moyaꞋaidi Yesu hinuyabuyabuna.
Yesu taineyao buye hilulukahihi.
Yesu gina Yelusalema againe tafalolo ana egana AꞋa-Ꞌaiyala
ana vesiule faꞋina.
Yesu manuwa-tafalolo againe givehawala.
Kaliva hiveꞋagahegahe kaꞋi Yesu Yaubada yana Tovegida Keliso, Bana miIsileli yadi yoꞋo ginanagoyedi o kaꞋi keke.
Tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi kaliva
hiꞋiveninisedi be Yesu hinakiveꞋavina.
Gufa miyamiya-vagahina faꞋina Yesu gilukahihi.
MiYuda yadi tonagona keke-moꞋa Yesu hidavetumaganeni.
Kwamayoku udoꞋudodi Yesu againe hisimadumadugedi.
Bana Yesu tomiyababi yada Mahalina.
MiYuda yadi tonagona Yesu inubana hifaniyena.
VeꞋagahegahe Abelahamo ana unumamomo faꞋidiya.
MiYuda yadi tonagona vaita Setani ana unumamomo.
Yesu Tauna inubana faꞋina gilukahihi-havagi.
Kaliva yana tubuga againe givematakoyo-ma
Yesu gikiveyamumuna.
Tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi
tomatakoyo hitoliluveluvena.
Kaliva aseꞋaseda yana vematakoyo faꞋina.
Sifi adi ala faꞋina tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi agaidiya Yesu gigahetalahobuhobu.
Yesu sifi adi ToꞋitaveꞋavina yamumuna faꞋina.
MiYuda yadi tonagona Yesu hikilowena.
Lasalo yana alika faꞋina.
Yesu alika be mididi-havagi faꞋina Mata buye hilukahihi.
Yesu gitagitagi.
Yesu Lasalo alikeya gisivemididina.
MiYuda yadi tonagona hivevai be Yesu hinaluveꞋalikana.
Meli Bedani againe Yesu gibunamina.
Yesu doniki kwaune Yelusalema againe gilakaꞋela.
MiGilika tufoidi nuwanuwadi Yesu hinaꞋitana.
Yesu yana alika faꞋina gilukahihi.
MiYuda Yesu keke hidavetumaganeni.
Gaveyao Yesu bonana keke hinadibumuhigeni,
badi matahiwadi hinanuhagana.
Yesu ana tomuliya agedi gikolana be nuwahobu ginavehawaledi.
Bana Yudasi yana hawavemogatala faꞋina Yesu gilukahihi.
Yesu vehimeya ivaguna gisena.
Yesu Saimoni-Fita yana vekeke faꞋina gilukahihi.
Yesu yada eda Tamada againe.
Yesu Tamana faꞋine ana tomuliya gikivetuvetunudi.
Yesu AluꞋaluwa Mahalina faꞋina gilukahihi.
Yesu nuwada ana abaꞋivehavehagi faꞋina gilukahihi.
Yesu ai veguveguwana velemoꞋena.
Yesu vehimeya gisena taudeyao agaideya
kanaveꞋahawahawahega.
Tomuliya agaidiya kaliva yadi venibaina Yesu gilukahihiyena.
Yesu ana tomuliya agaidiya tokilowa yadi venibaina
aimo gilulukahihiyena.
AluꞋaluwa Mahalina yana faisewa faꞋina.
Yesu ana tomuliya hinaꞋaseꞋuꞋaulolo tu tova mulina
hinavemwamwala.
Yesu yana yewa Tamana againe faꞋina ana tomuliya gigahe-moꞋedi.
Yesu Tauna faꞋine giveꞋoꞋola.
Yesu ana tomuliya faꞋidiya giveꞋoꞋola.
Yesu tovetumagana moyaꞋaidi faꞋidiya giveꞋoꞋola.
Yesu miYuda hikiveꞋavina.
Anasi againe Yesu hivekotuna.
Fita Yesu faꞋine givekeke.
Abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu
Yesu givedewayaugina.
Fita Yesu faꞋine givekeke-havagi.
Failato againe Yesu hivekotuna.
Failato givehimeya be Yesu hinakivekelosena.
Yesu kelose againe hitutuvefosena.
Tolugaviya Yesu ana kaleko hifolakena.
Yesu hinana faꞋidiya ginuwanuwa.
Yesu giꞋalika.
Tolugaviya saꞋeyana Yesu bahimina giꞋonana.
Tomohuyahuya againe Yesu hihuyana.
Yesu gimididi-havagi.
Yesu Meli vineMagidala againe Tauna giꞋivemogatalina.
Yesu ana tomuliya agaidiya Tauna giꞋivemogatalina.
Yesu gimididi-havagi ma Tomasi keke gidavetumaganeni.
Hida buki inubana faꞋina.
Yesu ana tomuliya seveni agaidiya Tauna giꞋivemogatalina.
Yesu Fita gigahena vaita yana sifi ginaꞋitaveꞋavidi.
Bana tomuliya Yesu nuwanuwana lakahina amanadi faꞋine.