^
AFOSITOLO
AluꞋaluwa Mahalina inubana faꞋina.
Yaubada Yesu lobameya gisilakahina.
Afositolo Yudasi ana hilafa faꞋina hinuwanuwa.
AluꞋaluwa Mahalina tovetumagana givemagadi.
Fita yoꞋo agaidiya givebutu gilumamala.
Nagona AluꞋaluwa Mahalina faꞋina gikivetuvetunu.
Yesu yana alika yana mididi-havagi faꞋina.
Devida yana gahe Yesu yana mididi-havagi be yana kaiwabu faꞋina.
Kaliva moyaꞋaidi Fita yana laumamala hinogalini-yo hinuwavilana.
Tovetumagana yadi miyami kadu yadi dewa faꞋina.
Fita tovefela gisiveyawana.
Fita yoꞋo manuwa tafalolo lakahina againe gilumamaledi.
Yadi koyona higa Yesu hiluveꞋalikana faꞋina.
Hagavila be koyona ana aiyawela faꞋina.
Fita Yoni miYuda yadi Koniselo agaidiya hivekotudi.
Koniselo Fita Yoni yadi laumamala hihawata-wayoga.
Tovetumagana Yaubada againe hivesiule, ada yadi asevatu
faꞋina hiveꞋoꞋola.
Tovetumagana yadi lokoloko taudiyao agaidiya hifolakena.
Ananaiyasi vavinena Safaila buye kahihidi.
Afositolo aituha fifiwaladi hifaisewadi.
MiYuda adi tonagona afositolo hikivekoyodi.
Gameliyela afositolo gilugolegoledi.
Kaliva adiveseveni hivegidedi be afositolo hinavelugadi.
MiYuda adi tonagona Sitiveni hikiveꞋavina.
Sitiveni miYuda yadi Koniselo givebutu gilumamaledi.
Nagona Abelahamo kahihina gilukahihiyena.
Kadu Yosefa kahihina.
Kadu Mosese kahihina.
MiIsiledi adi lugolagola Mosese nimane kahihina.
MiIsileli yadi kilumina ana hawadavadava kahihina.
Yaubada yana abamiyami kahihina.
Sitiveni miYuda yadi Koniselo yadi dibutoyoga faꞋina gidakeyedi.
Sitiveni hitutuveꞋalikana.
Saulo tovetumagana gikivekoyodi.
Filifi Yesu bonana Sameliya againe gilumamalena.
Tokwelikweli ana egana Saimoni kahihina.
Filifi kwanaIdiyofiya edeya gimaduhagana.
Filifi kwana Idiyofiya Yesu faꞋine gikivetuvetununa.
Saulo, muliya ana egana Folo ma givebutu
Yesu againe givetumagana.
Kaiwabu Ananaiyasi Saulo againe giꞋiveninisena.
Saulo Damasiko againe gilumamala.
Saulo Yelusalema againe giyewana.
Fita tovefela Lida melala againe gisiveyawana.
Fita kwamayoku Yofa againe alikeya gisivemididina.
Koniliyo Fita giyowanina.
Fita giꞋenoꞋita.
Fita Koniliyo againe gina.
Fita Koniliyo yana yoꞋo buye agaidiya gilumamala.
AluꞋaluwa Mahalina Koniliyo yana yoꞋo buye hinuhagana.
Fita yoꞋo tulidiyao yadi vetumagana faꞋina tovetumagana
Yelusalema againe givenuwaꞋatadi.
Tovetumagana Anidiyoka melala againe kahihidi.
Banabasi Saulo, higa Folo, givegaꞋaulena be
buye hivehavehawala.
Yemesa hiluveꞋalikana tu Fita deliya hisena.
Lobama ana tovenuwaꞋata Fita deliya giyauna be gihobu.
Fita tovetumagana veꞋoꞋola faꞋina hivagaꞋauta-ma
agaidiya giyemu.
Helodi giꞋalika.
AluꞋaluwa Mahalina Banabasi ada Saulo higa Folo givegidedi
be Yesu bonana hinawahidadanena.
Banabasi ada Saulo Saifilasi againe hilumamala.
Banabasi ada Folo Anidiyoka fafali ana egana Fisidiya
againe hilumamala. Nagona miIsileli kahihidi hiyakahina.
MiYelusalema Yesu hifaniyena be alikeya hihegenauwena.
Yesu yana mididi-havagi againe Yaubada yana wonadabadaba a gilakayemu.
Yesu ana vetumagana againe koyona ana aiyawela kananuhagana.
Kaliva tufoidi Folo yana laumamala hidibumuhigena
tu tufoidi hidibutoyogena.
Folo Banabasi Aikoniumi againe hilumamala.
Folo Banabasi Lisidila be Debi agaidiya hilumamala.
Folo Banabasi Anidiyoka melala Siliya againe hiyewadi.
Anidiyoka melala againe vekwageya gilakayemu.
Fita yana gahe yoꞋo tulidiyao tovetumagana faꞋidiya.
Yemesa yana gahe yoꞋo tulidiyao adi vehimeya faꞋina.
Afositolo yoꞋo tulidiyao tovetumagana yadi leta hiꞋetoladina.
Folo Banabasi buye hivekwageya faꞋina hinuvehaila.
Timoti badi Folo Sailosi gibwaꞋulidi.
KwanaMasedoniya giyowanina ma Folo giꞋavayaunena.
Lidiya Yesu againe hivetumagana.
Folo Sailosi Filifai againe deliya hisedi.
Yaubada liꞋuliꞋu giꞋiveninisena be Folo Sailosi
deliya gisehobuyedi.
MiLoma tonagona hikoyo faꞋina Folo gidakeyedi.
MiTesalonaika Folo hivekwageyena.
Beliya melala againe Folo vekwageya kadu ginuhagana.
Folo miAdenisi agaidiya gilumamala.
Folo yana laumamala giluyabuna.
Folo Kolinita melala againe gilumamala.
MiYuda Folo hivekotuna.
Folo Anidiyoka againe giyewana.
Tolaumamala ana egana Afolosi kahihina.
Folo Efeso againe gilumamala.
Siva natuneyao higaluvaluva be yafune hinawavidi.
MiEfeso yadi kwelikweli ana buki hikabuna.
Folo yana naudadana faꞋina givevai.
Vekwageya lakahina Efeso againe gilakayemu.
Melala ana kalaka vekwageya gikweꞋuna.
Folo Masedoniya be Gilika adi fafaliya ginu-havagi.
Folo kaliva alikeya gisivemididina Talowasi againe.
Folo Talowasi gihege tu Mailito againe ginanauna.
Folo Efeso tovetumagana adi tonagona gilumamalevekafoiyedi.
Folo yana huluva miEfeso hinafadiya.
Folo Yelusalema againe gina.
Folo gina Yelusalema againe Yemesa kadu tovetumagana
adi tonagona buye giꞋitadi.
Tovetumagana adi tonagona Folo ana vehimeya gisena.
Folo manuwa-tafalolo lakahina againe hikiveꞋavina.
Folo nuwanuwana yoꞋo agaidiya tauna ginalugolegolena.
Folo givebutu tovekwageya agaidiya gilukahihi.
Folo yana nuwavilana Yesu againe gilukahihiyena.
Kaiwabu Folo givehimeyena be yoꞋo tulidiyao
agaidiya ginalumamala.
Togiyomatana bana Folo Loma kaliva ma
valeyana ginogalina.
Folo miYuda yadi Koniselo agaidiya gikotu.
MiYuda hivevai be Folo hinaluveꞋalikana.
Folo Loma kabemani ana egana Filikesi againe hinauwena.
MiYuda Folo hihawavekoyoyena.
Folo Filikesi matane tauna gilugolegolena.
Folo Filikesi be vavinena adi egana Delusila
agaidiya gilukahihi.
Folo giveꞋoꞋola be Loma Tokaiwabu lakahina againe ginakotu.
Fesito Kini Agelifa againe Folo faꞋina gilukahihi.
Folo Agelifa matane gimidimidi.
Folo Kini Agelifa matane tauna gilugolegolena.
Folo yana hagavila Yesu againe gilukahihiyena.
Folo yana faisewa Yesu faꞋine gilukahihiyena.
Fesito be Agelifa Folo yana lugolagola faꞋina buye hiveꞋagahegahe.
Folo tolugaviya hiꞋitaꞋitaveꞋavina-ma buye hiyage
be hinana Loma againe.
Mala koyona hinuhagana.
Aiyeta fotini hinu-kawowo tu taliya liline bolimana gibibidi.
Lelega againe waka gitula.
Folo yana miyami Molita againe faꞋina.
Folo yanana Loma againe faꞋina.
Folo Loma againe miYuda agaidiya gilumamala.
Folo yana laumala anavelu Loma againe.