^
1 TIMOTI
Folo tovehawala veꞋalololodiyao faꞋidiya
Timoti givenuwaꞋatana.
Folo tokoyona-moꞋa nonogana Yesu yana faisewa
faꞋina givegidena.
Folo Timoti giluꞋageyena be ginaꞋatuvefaꞋila.
Tovetumagana adi yoꞋo yadi veꞋoꞋola Yaubada againe.
Kaliva be vevine yadi huluva tafalolo-vagaꞋauta againe.
Tovetumagana adi toꞋitaveꞋavina lakahina
ana vehimeya faꞋina.
Toleme adi vehimeya faꞋina.
Yada tafalolo ana nuwanuwa lakahina.
Tonuwayewa yadi vehawala nubalabalana faꞋina
givenuwaꞋatana.
Timoti Keliso yana tofaisewa yamumuna amine
ginahuluhuluva.
Timoti yana dewa tovetumagana adi yoꞋo hinafadiya.
Sikwasikwadiyao adi itaveꞋavina faꞋina.
Timoti yana dewa tovetumagana adi tonagona agaidiya.
ToveꞋagetoga adi kivetuvetunu faꞋina.
Tovehawala veꞋalololodiyao vekwageya kadu mani
nuwadi givaina.
Timoti ana vehimeya ginaꞋitaveꞋavina faꞋina,
Folo giluꞋageyena.
Wakalivadiyao yadi vetumagana Yaubada againe hinasena
be folafolakadiyao hinamiyami.
Folo yana lukafoi.