^
1 YONI
Tomiya-vagata ana egana Bona, higa Yesu Keliso faꞋina
Yoni gilukahihi.
Mahalina againe kananunudadana.
Yesu Keliso ada Toveluga.
Vehimeya ivaguna higa hawahega tobohiyadeyao faꞋidiya.
Babi ana dewa keke nuwami ginavaini.
Keliso Nibaina Lakahina faꞋina.
Yaubada bonana kadu AluꞋaluwa Mahalina
ami toꞋitaveꞋavina.
Omi Yaubada natuneyao amine wanahuluva.
Taumiyao agaimiya wanaveꞋahawahawahega.
Yaubada natuneyao keke Bana matane hinamatauta.
AluꞋaluwa Mahalina gaveyao agaidiya gimimiyami ma
wananuwenuwena.
Yaubada yana nuwanuwa hawahawahegana faꞋina.
Tovetumagana adifaiweya be babi ana nuwanuwa
hinafaiwalahegehegena.
Yaubada Yesu Keliso inubana faꞋina gihawavemogatala.
Yawai-vagahida ana nuwanuwa faꞋina.