^
Titus
Paulus Hetoro Hite Titus
Titus Ana Ume Nenge Poia Nge Krit
Poinga Nenge Lohot Nge Iri Mata Mur Nge Krit
Tuluk Mur Nga Mata Mur Nge Krit
NeHalang Hemas Mule Hulua Lochloch
Poinga Urana Ngana Nenge Ta Nanasia
Poinga Urana Ngana Nenge NeHalang Nena Hana Mur
Paulus Na Helenga Lisala Ngana