MATIU
E Matiu voh a paeh va pa havun me ra poa vamömhe pe Ieesuß, ka meh ëhnaneah e Livaë. Eß a teß kokon takis, pareß kiu non pa kaman va Room. E Ieesuß to kon voh poan, keß tavus e vamomhë peß.
E Matiu to kiun koman ke voh en pa napan peß varih o Jiuß po puk vaßih. O Jiuß to koman voh ne pan, a siß ö hat ka teß ne Sosoenën to vateß se nö en maß, ko tavus en a teß sunön pee. Ka manih po to pa napan va Hibru, nee to popokaß ne poë e Mesaëaß, ka manih po to pa napan va Grik, nee to popokaß ne poë e Kristo. A nap apaßpuh po Jiuß to hikta nat ne pa ö ne Ieesuß se nö vah va maß, ivëh, no a napan kurus va Israël to töhkak suk. E Matiu to iu vavaasis non raoe pan, e Ieesuß, eß e Kristo vamaman, eß e sunön po Jiuß, ivëh, keß vavaato suk non e Ieesuß, pareß soe a ö neß se tavus vamanih pa teß sunön. Eß me to kon taneß a ma meh ö soe manih pa ma kiun voh po teß vanënën soe. Ee to vavaato suk voh ne e Kristo a teß ne Sosoenën to vateß keß nö maß. A ma soe poë varih to puh voh pa ö ne Kristo to tavus manih po oeh vëh. A meh tah neß to kiun suk voh manih po vavaasis pe Ieesuß, ivëh, a vatös pea vamanih pa kën tom kea manih pa matan e Sosoenën. Ka manih pa soe vakoaan neß to kiun voh pan, ea a napan se hop manih pa Matop Vih pe Sosoenën, ivëh ka kuru, ne Sosoenën to matop e non pea.
1
A Ma Ëhnëëra Kën Sipun E Ieesuß Kristo
Luk 3:23-38
Ivaßih o vahutët va pa kën sipun e Ieesuß Kristo. E Ieesuß a teß va po vuteß va pe Devit. Ke Devit eß a teß va po vuteß va pe Abraham.
Ke Abraham e taman e Aësak.
Ke Aësak e taman e Jekop,
Ke Jekop e taman voh e Judaß pe ra kën kea peß.
Ke Judaß e taman voh Perës, pen Sëraß.
Ke sinëëre pon ivëh e Temaß.
Ke Perës e taman e Hësron.
Ke Hësron e taman e Rëm.
Ke Rëm voh e taman e Aminadëp.
Ke Aminadëp e taman e Nason.
Ke Nason e taman voh e Salmon.
Ke Salmon e taman e Boas.
Ke sinan voh eah ivëh e Rehap.
Ke Boas voh ivëh e taman e Obet.
Ke sinan voh e Obet ivëh e Rut.
Ke Obet voh e taman e Jësiß.
Ke Jësiß voh e taman e a teß sunön vëh e Devit.
Ka teß sunön vëh e Devit voh e taman e Solomon.
Ke sinan voh e Solomon e köövo moaan voh pe Uraëaß.
Ke Solomon e taman voh e Rëhoboam.
Ke Rëhoboam voh e taman e Abaëiaß.
Ke Abaëiaß voh e taman e Esaß.
Ke Esaß voh e taman e Jehosafat.
Ke Jehosafat voh e taman Jehoram.
Ke Jehoram voh e taman Usaëaß.
Ke Usaëaß voh e taman e Jotam.
Ke Jotam e taman voh e Ehës.
Ke Ehës voh e taman e Hesekaëaß.
10 Ke Hesekaëaß voh e taman e Manësaß.
Ke Manësaß e taman voh e Emön.
Ke Emön e taman voh e Josaëaß.
11 Ke Josaëaß voh e sipun ere Jehoiakin me ra ma vu kea peß.
Manih po poen pamëh no a nap vëvënsun va Babiron to me a napan va Israël, kee teß va ne manih pa nap aun manih pa muhin va Babiron.
12 Taneo non po poen nee to teß ne paan a matop va Babiron,
E Jehoiakin he teß non e taman e Siatiel.
Ke Siatiel he teß non e sipun e Serubabël.
13 Ke Serubabël he teß non e taman e Abiut.
Ke Abiut teß non e taman e Ilaëakim.
Ke Ilaëakim teß non e taman e Esor.
14 Ke Esor he teß varuß non e taman e Sedok.
Ke Sedok he teß non e taman e Ekim.
Ke Ekim teß non e taman e Eriut.
15 Ke Eriut he teß non e taman e Eliesaß.
Ke Eliesaß he teß non e taman e Matan.
Ke Matan he teß non e taman e Jekop.
16 Ke Jekop he teß non e taman e Jeosëp manih pa poen pamëh ne Jeosëp to teß non e voe manot pe Mariaß.
Ke Mariaß pamëh to tavus voh e sinan e Ieesuß vëh nee to popokaß ne sih poë e Kristo. A teß ne Sosoenën to vateß voh marën a voen hah a ma hat pa ma napan kurus.
17 Taneo non pe Abraham pareß nö ko öök non pe Devit, a pau pa napan va Israël to antoen ne o pöh havun me ro taanaß manih pa kën sipuiire. Pareß taneo non manih pe Devit ko öök non manuh pa ö no Babiron to matop non a napan va Israël, a pau pee to onöt avoeß e ne po pöh havun me ro taanaß manih pa kën sipuiire. Taneo hah non manih pa matop va Babiron pareß öök non manih pe Ieesuß Kristo, a pau pee kurus to onöt avoeß e ne po pöh havun me ro taanaß manih pa kën sipuiire.
E Mariaß To Vahuh E Ieesuß Kristo
Luk 2:1-7
18 Ivaßih a ö no vahutët va pa ö ne Ieesuß Kristo to koaß vavoh maß. E sinaneah, Mariaß, nee to vaheß voh rapoë pen e Jeosëp. Ivëhkëk, ee to hikta koroh vëtkin avoeß ne pon. Ke Mariaß nat en pa ö neß to han koaß en, no a Tuvuh Vasioß to vateß en pe koaß manih pa komaneah. 19 Ivëhkëk, e neseneah Jeosëp eß a teß no a taateß peß to totoopin keß hikta iu vapoet non e köövo peß Mariaß manih pa matëëra nap peo, pareß kehkeh koe aven e non peß. 20 E Jeosëp to koman avoeß e non pa ö neß se këh en pe Mariaß. Ka ankeroß pe Sosoenën tavus poan manih po tatarep, pareß soe ke poan pan, “Jeosëp, eën a teß va po vuteß pe Devit, koe a naöp in a me e Mariaß, peß e köövo pën, parën pënton nom, e koaß vëh to teß non manih pa komaneah no a Tuvuh Vasioß to heß poan. 21 E Mariaß se vahuh a koaß oeteß pamëh, kën vëhnan eah e Ieesuß, suk ataeah, eß se kon hah këh a napan peß pa hat.”
22 Ka ma moeh tah kurus poë varih se tanok marën a vamaaka a soe ne Sunön to soe tavus voh manih pa rivooro teß vanënën soe. O teß vanënën soe to soe voh pan,
“Pënton öm!
23 A pah köövo muriaknan se kiuk,
pareß kon a pah koaß oeteß.
Kën vëhnan eah,
“e Imanuel”,
o ëhnan “Imanuel” Ais 7:14
to soe va non manih, “Sosoenën to teß me e non pea.”
24 Ke Jeosëp sun, ko me poß en pe köövo peß, vamanih pa ö no ankeroß pe Sunön to soe ke poan po tatarep. 25 Ivëhkëk, eß to hikta koroh vëtkin avoeß me non poan, keß öök non na manuh po poen ne Mariaß to vahuh e koaß oeteß pamëh. Ko vëhnan en peß e Ieesuß.