^
MATIU
A Ma Ëhnëëra Kën Sipun E Ieesuꞌ Kristo
E Mariaꞌ To Vahuh E Ieesuꞌ Kristo
O Teꞌ Susunön To Heꞌ E Ieesuꞌ A Ma Heꞌ Pee
E Jeosëp Me Ra Poa Tom Sinan Peꞌ
E Hëërot To Ip Vamët O Koaꞌ Oeteꞌ
Jeosëp Me A Poa Tom Sinan Peꞌ To Hah Ee
E Jon Tövapupui to Vavatvus Non A Soe
E Jon To Pupui E Ieesuꞌ
E Susun Po Oraꞌ Hat To Punöꞌ E Ieesuꞌ
E Ieesuꞌ To Taneo En Pa Kiu Peꞌ
E Ieesuꞌ To Vaoe A Taanaꞌ Teꞌ
E Ieesuꞌ To Vavatoꞌ Hah A Nap Peo
E Ieesuꞌ To Teꞌ Non Pa Tope Pareꞌ Vavaasis Non A Soe Vih Nën
E Ieesuꞌ To Soe Pan, A Napan Se Teꞌ Me O Vaeö
O Vaman Pa Teꞌ To Teꞌ Va Non Manih Pa Sö Me o Maaka
A Soe Va Pa Taateꞌ Pe Sosoenën
A Taateꞌ Va Pa Vatotoopin A Soe
A Taateꞌ Va Pa Miröꞌ O Vaen
A Taateꞌ Va Pa Kök O Vaen
Vapuh A Soe Vaman Pën
Koe A Piun A Hat Pa Hat
A Taateꞌ Va Pa Iu O Teꞌ Varih To Hat Ka Nom Oah Sih
A Taateꞌ Va Pa Vaꞌaus A Meh Teꞌ
A Taateꞌ Va Pa Hin
A Taateꞌ Va Pa Vapenpen Pa Taëën
A Taateꞌ Va Pa Teꞌ, To Teꞌ Me Non A Ma Tah Peo Manuh Pa Vöön Va Kin
A Teꞌ Heꞌheꞌ To Teꞌ Me Non O Maaka
A Hikta Pah Teꞌ To Onöt Non A Kiu Manih Pa Poa Torara
A Taateꞌ Va Pa Kokoman Vörep Me O Kokoman Punis
A Taateꞌ Va Pa Vöknah A Taateꞌ Pa Meh Teꞌ
Hin Vakis E Sosoenën Ataeah Nën To Kökööt Nom
A Hanan To Nö Non Pa Vöön Va Kin To Parin A Hivaꞌ
Eöm Se Matop Vavih Nem Po Teꞌ Vanënën Soe Pikpiuk
O Vamomhë Vamaman
A Poa Taateꞌ Va Pa Eok A Iuun
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Pah Teꞌ, To Teꞌ Me Non A Mët Töpaꞌ
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Teꞌ Kikiu Pe Susun Pa Nap Vëvënsun Va Room
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah E Noan E Pitaꞌ
E Ieesuꞌ To Vavatoꞌ Hah A Ma Nap Peo To Haraꞌ Ne A Ma Vu Mët
A Pah Teꞌ To Kehkeh Vatet Non E Ieesuꞌ
E Ieesuꞌ To Soe Ka Tuvuh Keꞌ Tö
E Ieesuꞌ To Veo Këh A Poa Teꞌ Pa Tuvuh Hat
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Teꞌ Tëtënkun
E Ieesuꞌ To Vaoe E Matiu, Tereꞌ Suk Poan
A Taateꞌ Va Pa Vapenpen Pa Ëën
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah E Koaꞌ Mon Pe Jaërus, Pareꞌ Vavih Hah E Köövo To Hariun O Ohop Peꞌ
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Poa Teꞌ Kehoꞌ
E Ieesuꞌ To Tamak A Ma Napan
A Ma Ëhnëëra Ma Aposol Pe Ieesuꞌ
E Ieesuꞌ To Heꞌ Kiu A Havun Me Ra Poa Vamomhë Peꞌ Pareꞌ Vanö Rapoë
A Ma Punis Se Tavus Manih Peöm
Ea Se Nanaöp Varoe No E Sosoenën
Eën Se Soe Tavus Ke Ra Napan O Vaman Pën
A Napan Kurus Se Iu Rakah Ne E Ieesuꞌ
E Sosoenën Se Heꞌ O Voen Vih Peteh To Vaꞌaus A Meh Teꞌ
E Jon Tövapupui To Vanö A Ma Vamomhë Peꞌ Manuh Pe Ieesuꞌ
Varenan Rakah Pa Napan Varih To Hikta Panih A Ma Taateꞌ Pee
Eöm Se Nö Maꞌ Peöꞌ, Paröm Vanot
A Soe Va Pa Hikta Kiu Po Poen Apaapo
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Teꞌ Tënkun Koren
E Ieesuꞌ A Teꞌ Kikiu Pe Sosoenën
O Parësiꞌ To Koman Ne Pan E Ieesuꞌ To Kiu Vaꞌpeh Me Non E Belsebu
O Nöꞌ Hat To Vovoaꞌ Non Sih A Voaꞌ Hat
O Teꞌ To Hin A Ö Nee Se Ep A Tah Vatoksean
A Oraꞌ Hat To Hah En Maꞌ
E Sinan Me Ra Ma Kea Pe Ieesuꞌ
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Teꞌ To Poꞌpoꞌ A Kon Manih Pa Koman A Rak Peꞌ
Suk Ataeah Ne Ieesuꞌ To Vahoꞌ Vakis Non A Soe Peꞌ Pa Soe Vapipinoꞌ
A Pusun In A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Teꞌ To Poꞌpoꞌ A Kon
A Soe Vapipinoꞌ Va Po Meon Hat To Pu Maꞌ Manih Pa Koman A Rak
A Soe Vapipinoꞌ To Teꞌ Non Manih Po Voaꞌ Mastat
A Soe Vapipinoꞌ Va Po Is
E Ieesuꞌ To Vavatvus Vaviꞌ Non A Ma Soe Vih Peꞌ Manih Pa Soe Vapipinoꞌ
E Ieesuꞌ To Soe Vatvus A Pusun In O Meon Hat
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Pokis Moniꞌ To Koaan Non Manih Pa Koman A Rak
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Teꞌ To Voen O Kuri To Parin A Voen Vapeah
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Kë
A Ta Nasarët To Heꞌ Tonun E Ieesuꞌ
E Hëërot To Ip Vamët E Jon Tövapupui
E Ieesuꞌ To Makën A 5,000 Teꞌ
E Ieesuꞌ To Tet Maꞌ A Tonon
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Ma Nap Peo To Haraꞌ Ne A Ma Vu Mët Manih Gënesaret
A Taateꞌ Pe Sosoenën To Teꞌ Oah E Non Pa Taateꞌ Pa Kën Sipun
A Tah To Mimiröꞌ Non Sih A Teꞌ
A Köövo Va Keenan To Vaman E Ieesuꞌ
E Ieesuꞌ To Vavatoꞌ Hah A Ma Napan To Haraꞌ Ne A Ma Vu Mët
E Ieesuꞌ To Makën O 4,000 Teꞌ
O Parësiꞌ To Iu Ep Ne Ta Tah Vatoksean Se Taneꞌ Maꞌ Manuh Pa Vöön Va Kin
A Taateꞌ Hat Po Parësiꞌ Me Ro Sëdiusi
E Pitaꞌ To Soe Tavus E Ieesuꞌ E Kristo
E Ieesuꞌ To Soe A Ö Neꞌ Se Mët, Pareꞌ Sun Hah
A Sionin E Ieesuꞌ To Tarih Kakaare
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Pah Koaꞌ Oeteꞌ No Oraꞌ Hat To Teꞌ Non Peꞌ
E Ieesuꞌ To Vapöök Soe En Pa Ö Neꞌ Se Mët, Pareꞌ Sun Hah
E Ieesuꞌ To Takis Manih Pa Iuun Hinhin Apuh
Eteh Se Teꞌ Non A Tasun Apuh Oah Manih Pa Matop Vih Va Pa Vöön Va Kin?
A Taateꞌ Hat To Mimiröꞌ Non Sih O Vaman Pa Teꞌ
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Sipsip To Ro
A Taateꞌ Va Pa Vatotoopin Hah E Kea Pën To Nok Voh A Hat
A Soe Vapipinoꞌ Va pa Teꞌ Kikiu To Hikta Ihan Anoe A Ötop Pa Meh Teꞌ Kikiu Peꞌ
E Ieesuꞌ To Vavahutët Suk Non A Taateꞌ Va Pa Kök O Vaen
E Ieesuꞌ To Tapui O Siꞌ Koaꞌ Sosoneꞌ
A Teꞌ To Vaneah Non A Ma Tah Peo
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Napan To Kiu Ne Pa Rak Voaën
E Ieesuꞌ To Vakön Soe A Ö Neꞌ Se Mët Ko Sun Hah
E Jëmis Pen Jon To Iu Ne A Tasun Apuh
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Poa Teꞌ Kehoꞌ
E Ieesuꞌ To Vos Manuh Jerusalëm Vamanih Pa Teꞌ Sunön
E Ieesuꞌ To Veo A Napan To Nonok Moniꞌ Ne Koman Iuun Hinhin Apuh
O Kikis Va Po Vaman
O Teꞌ Susunön Ësës Heꞌ To Hi E Ieesuꞌ, Pan Eteh To Heꞌ Poan O Kikis
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Poa Koaꞌ
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Nap Hat To Matop Ne O Tökiu Voaën
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Taëën Va Po Vaen
A Nap Susunön Po Jiuꞌ To Kehkeh Punöꞌ Ne E Ieesuꞌ
Ee To Hi E Ieesuꞌ Pa Mët Me A Sun Hah Pa Teꞌ
A Taateꞌ To Apuh Oah Non A Ma Meh Taateꞌ
E Ieesuꞌ To Hi O Parësiꞌ, Pan E Kristo Eteh
O Parësiꞌ Me Ro Teꞌ Vavaasis To Nat I Ne O Vavaasis pe Mosës To Nok A Ma Taateꞌ Hat Manih Pe Ieesuꞌ
E Ieesuꞌ To Soe Tavus A Taateꞌ Hat Po Teꞌ Vavaasis To Nat I Ne O Vavaasis Pe Mosës, Me Ro Parësiꞌ
E Ieesuꞌ To Tamak A Vöön Va Jerusalëm
E Ieesuꞌ To Soe Pan A Iuun Hinhin Apuh Se Takök
E Ieesuꞌ To Soe Pan A Ma Punis Peo Se Tavus Maꞌ
A Punöꞌ Hat Rakah Se Tavus
A Hah Pe Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus
O Vavaasis Va Po Naon Vëh O Fik To Vamaaka Non A Hah Pe Kristo
Ahikta Teꞌ To Nat Non Po Poen Me A Aoaꞌ No A Ma Tah Poë Varih Se Tavus
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Poa Teꞌ Kikiu, A Teꞌ A Vih Me A Teꞌ A Hat
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Havun Köövo Sepeꞌ
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Nap Kiu To Kon A Moniꞌ Pe Torara Pee
E Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus Se Kiiki A Napan Kurus
A Nap Susunön Po Jiuꞌ To Nok O Kokoman Va Pa Ip Vamët E Ieesuꞌ
A Köövo To Uh A Pasun E Ieesuꞌ Po Vanom
E Jiutas Va Iskariot To Vikuh E Ieesuꞌ Manih Po Teꞌ Susunön Ësës Heꞌ
E Ieesuꞌ To Vaëën Me Ra Ma Vamomhë Peꞌ Pa Taëën Apuh Va Po Pasovaꞌ
E Ieesuꞌ To Vaëën Me A Ma Vamomhë Peꞌ
O Vamomhë Se Heꞌ Tonun Kurus Ee Pe Ieesuꞌ
E Ieesuꞌ To Hinhin Non Manih Pa Rak Va Gëtsëmaniꞌ
E Jiutas To Heꞌ E Ieesuꞌ Pa Koreero Teꞌ To Vakihat Me Ne Poë
Ee To Vahoꞌ Ee Pe Ieesuꞌ Po Vahutët
E Pitaꞌ To Soe Pan Eꞌ To Hikta Nat Non E Ieesuꞌ
A Nap Vëvënsun To Me Ee Pe Ieesuꞌ Manuh Pe Paëlat
E Jiutas To Ip Koman Hah Ea
E Paëlat To Hi E Ieesuꞌ A Ma Hi
E Paëlat To Kehkeh Hehe Non E Ieesuꞌ Pa Mët
O Teꞌ Vëvënsun To Kö E Ieesuꞌ
A Nap Vëvënsun To Ni Ee Pe Ieesuꞌ Pa Kuruse
E Ieesuꞌ To Mët En
Ee To Vahoꞌ A Sionin E Ieesuꞌ Pa Koveꞌ Nee To Top Voh Pa Vös
A Nap Vëvënsun To Ut Ne Po Vapeepe
E Ieesuꞌ To Sun Taneꞌ Hah Po Vapeepe
A Soe Vanat Pa Nap Vëvënsun
E Ieesuꞌ To Vavaato Me Non A Ma Vamomhë Peꞌ