^
MATIU
A Ma Ëhnëëra Kën Sipun E Ieesuß Kristo
E Mariaß To Vahuh E Ieesuß Kristo
O Teß Susunön To Heß E Ieesuß A Ma Heß Pee
E Jeosëp Me Ra Poa Tom Sinan Peß
E Hëërot To Ip Vamët O Koaß Oeteß
Jeosëp Me A Poa Tom Sinan Peß To Hah Ee
E Jon Tövapupui to Vavatvus Non A Soe
E Jon To Pupui E Ieesuß
E Susun Po Oraß Hat To Punöß E Ieesuß
E Ieesuß To Taneo En Pa Kiu Peß
E Ieesuß To Vaoe A Taanaß Teß
E Ieesuß To Vavatoß Hah A Nap Peo
E Ieesuß To Teß Non Pa Tope Pareß Vavaasis Non A Soe Vih Nën
E Ieesuß To Soe Pan, A Napan Se Teß Me O Vaeö
O Vaman Pa Teß To Teß Va Non Manih Pa Sö Me o Maaka
A Soe Va Pa Taateß Pe Sosoenën
A Taateß Va Pa Vatotoopin A Soe
A Taateß Va Pa Miröß O Vaen
A Taateß Va Pa Kök O Vaen
Vapuh A Soe Vaman Pën
Koe A Piun A Hat Pa Hat
A Taateß Va Pa Iu O Teß Varih To Hat Ka Nom Oah Sih
A Taateß Va Pa Vaßaus A Meh Teß
A Taateß Va Pa Hin
A Taateß Va Pa Vapenpen Pa Taëën
A Taateß Va Pa Teß, To Teß Me Non A Ma Tah Peo Manuh Pa Vöön Va Kin
A Teß Heßheß To Teß Me Non O Maaka
A Hikta Pah Teß To Onöt Non A Kiu Manih Pa Poa Torara
A Taateß Va Pa Kokoman Vörep Me O Kokoman Punis
A Taateß Va Pa Vöknah A Taateß Pa Meh Teß
Hin Vakis E Sosoenën Ataeah Nën To Kökööt Nom
A Hanan To Nö Non Pa Vöön Va Kin To Parin A Hivaß
Eöm Se Matop Vavih Nem Po Teß Vanënën Soe Pikpiuk
O Vamomhë Vamaman
A Poa Taateß Va Pa Eok A Iuun
E Ieesuß To Vatoß Hah A Pah Teß, To Teß Me Non A Mët Töpaß
E Ieesuß To Vatoß Hah A Teß Kikiu Pe Susun Pa Nap Vëvënsun Va Room
E Ieesuß To Vatoß Hah E Noan E Pitaß
E Ieesuß To Vavatoß Hah A Ma Nap Peo To Haraß Ne A Ma Vu Mët
A Pah Teß To Kehkeh Vatet Non E Ieesuß
E Ieesuß To Soe Ka Tuvuh Keß Tö
E Ieesuß To Veo Këh A Poa Teß Pa Tuvuh Hat
E Ieesuß To Vatoß Hah A Teß Tëtënkun
E Ieesuß To Vaoe E Matiu, Tereß Suk Poan
A Taateß Va Pa Vapenpen Pa Ëën
E Ieesuß To Vatoß Hah E Koaß Mon Pe Jaërus, Pareß Vavih Hah E Köövo To Hariun O Ohop Peß
E Ieesuß To Vatoß Hah A Poa Teß Kehoß
E Ieesuß To Tamak A Ma Napan
A Ma Ëhnëëra Ma Aposol Pe Ieesuß
E Ieesuß To Heß Kiu A Havun Me Ra Poa Vamomhë Peß Pareß Vanö Rapoë
A Ma Punis Se Tavus Manih Peöm
Ea Se Nanaöp Varoe No E Sosoenën
Eën Se Soe Tavus Ke Ra Napan O Vaman Pën
A Napan Kurus Se Iu Rakah Ne E Ieesuß
E Sosoenën Se Heß O Voen Vih Peteh To Vaßaus A Meh Teß
E Jon Tövapupui To Vanö A Ma Vamomhë Peß Manuh Pe Ieesuß
Varenan Rakah Pa Napan Varih To Hikta Panih A Ma Taateß Pee
Eöm Se Nö Maß Peöß, Paröm Vanot
A Soe Va Pa Hikta Kiu Po Poen Apaapo
E Ieesuß To Vatoß Hah A Teß Tënkun Koren
E Ieesuß A Teß Kikiu Pe Sosoenën
O Parësiß To Koman Ne Pan E Ieesuß To Kiu Vaßpeh Me Non E Belsebu
O Nöß Hat To Vovoaß Non Sih A Voaß Hat
O Teß To Hin A Ö Nee Se Ep A Tah Vatoksean
A Oraß Hat To Hah En Maß
E Sinan Me Ra Ma Kea Pe Ieesuß
A Soe Vapipinoß Va Pa Teß To Poßpoß A Kon Manih Pa Koman A Rak Peß
Suk Ataeah Ne Ieesuß To Vahoß Vakis Non A Soe Peß Pa Soe Vapipinoß
A Pusun In A Soe Vapipinoß Va Pa Teß To Poßpoß A Kon
A Soe Vapipinoß Va Po Meon Hat To Pu Maß Manih Pa Koman A Rak
A Soe Vapipinoß To Teß Non Manih Po Voaß Mastat
A Soe Vapipinoß Va Po Is
E Ieesuß To Vavatvus Vaviß Non A Ma Soe Vih Peß Manih Pa Soe Vapipinoß
E Ieesuß To Soe Vatvus A Pusun In O Meon Hat
A Soe Vapipinoß Va Pa Pokis Moniß To Koaan Non Manih Pa Koman A Rak
A Soe Vapipinoß Va Pa Teß To Voen O Kuri To Parin A Voen Vapeah
A Soe Vapipinoß Va Pa Kë
A Ta Nasarët To Heß Tonun E Ieesuß
E Hëërot To Ip Vamët E Jon Tövapupui
E Ieesuß To Makën A 5,000 Teß
E Ieesuß To Tet Maß A Tonon
E Ieesuß To Vatoß Hah A Ma Nap Peo To Haraß Ne A Ma Vu Mët Manih Gënesaret
A Taateß Pe Sosoenën To Teß Oah E Non Pa Taateß Pa Kën Sipun
A Tah To Mimiröß Non Sih A Teß
A Köövo Va Keenan To Vaman E Ieesuß
E Ieesuß To Vavatoß Hah A Ma Napan To Haraß Ne A Ma Vu Mët
E Ieesuß To Makën O 4,000 Teß
O Parësiß To Iu Ep Ne Ta Tah Vatoksean Se Taneß Maß Manuh Pa Vöön Va Kin
A Taateß Hat Po Parësiß Me Ro Sëdiusi
E Pitaß To Soe Tavus E Ieesuß E Kristo
E Ieesuß To Soe A Ö Neß Se Mët, Pareß Sun Hah
A Sionin E Ieesuß To Tarih Kakaare
E Ieesuß To Vatoß Hah A Pah Koaß Oeteß No Oraß Hat To Teß Non Peß
E Ieesuß To Vapöök Soe En Pa Ö Neß Se Mët, Pareß Sun Hah
E Ieesuß To Takis Manih Pa Iuun Hinhin Apuh
Eteh Se Teß Non A Tasun Apuh Oah Manih Pa Matop Vih Va Pa Vöön Va Kin?
A Taateß Hat To Mimiröß Non Sih O Vaman Pa Teß
A Soe Vapipinoß Va Pa Sipsip To Ro
A Taateß Va Pa Vatotoopin Hah E Kea Pën To Nok Voh A Hat
A Soe Vapipinoß Va pa Teß Kikiu To Hikta Ihan Anoe A Ötop Pa Meh Teß Kikiu Peß
E Ieesuß To Vavahutët Suk Non A Taateß Va Pa Kök O Vaen
E Ieesuß To Tapui O Siß Koaß Sosoneß
A Teß To Vaneah Non A Ma Tah Peo
A Soe Vapipinoß Va Pa Napan To Kiu Ne Pa Rak Voaën
E Ieesuß To Vakön Soe A Ö Neß Se Mët Ko Sun Hah
E Jëmis Pen Jon To Iu Ne A Tasun Apuh
E Ieesuß To Vatoß Hah A Poa Teß Kehoß
E Ieesuß To Vos Manuh Jerusalëm Vamanih Pa Teß Sunön
E Ieesuß To Veo A Napan To Nonok Moniß Ne Koman Iuun Hinhin Apuh
O Kikis Va Po Vaman
O Teß Susunön Ësës Heß To Hi E Ieesuß, Pan Eteh To Heß Poan O Kikis
A Soe Vapipinoß Va Pa Poa Koaß
A Soe Vapipinoß Va Pa Nap Hat To Matop Ne O Tökiu Voaën
A Soe Vapipinoß Va Pa Taëën Va Po Vaen
A Nap Susunön Po Jiuß To Kehkeh Punöß Ne E Ieesuß
Ee To Hi E Ieesuß Pa Mët Me A Sun Hah Pa Teß
A Taateß To Apuh Oah Non A Ma Meh Taateß
E Ieesuß To Hi O Parësiß, Pan E Kristo Eteh
O Parësiß Me Ro Teß Vavaasis To Nat I Ne O Vavaasis pe Mosës To Nok A Ma Taateß Hat Manih Pe Ieesuß
E Ieesuß To Soe Tavus A Taateß Hat Po Teß Vavaasis To Nat I Ne O Vavaasis Pe Mosës, Me Ro Parësiß
E Ieesuß To Tamak A Vöön Va Jerusalëm
E Ieesuß To Soe Pan A Iuun Hinhin Apuh Se Takök
E Ieesuß To Soe Pan A Ma Punis Peo Se Tavus Maß
A Punöß Hat Rakah Se Tavus
A Hah Pe Koaß Teß Pa Napan Kurus
O Vavaasis Va Po Naon Vëh O Fik To Vamaaka Non A Hah Pe Kristo
Ahikta Teß To Nat Non Po Poen Me A Aoaß No A Ma Tah Poë Varih Se Tavus
A Soe Vapipinoß Va Pa Poa Teß Kikiu, A Teß A Vih Me A Teß A Hat
A Soe Vapipinoß Va Pa Havun Köövo Sepeß
A Soe Vapipinoß Va Pa Nap Kiu To Kon A Moniß Pe Torara Pee
E Koaß Teß Pa Napan Kurus Se Kiiki A Napan Kurus
A Nap Susunön Po Jiuß To Nok O Kokoman Va Pa Ip Vamët E Ieesuß
A Köövo To Uh A Pasun E Ieesuß Po Vanom
E Jiutas Va Iskariot To Vikuh E Ieesuß Manih Po Teß Susunön Ësës Heß
E Ieesuß To Vaëën Me Ra Ma Vamomhë Peß Pa Taëën Apuh Va Po Pasovaß
E Ieesuß To Vaëën Me A Ma Vamomhë Peß
O Vamomhë Se Heß Tonun Kurus Ee Pe Ieesuß
E Ieesuß To Hinhin Non Manih Pa Rak Va Gëtsëmaniß
E Jiutas To Heß E Ieesuß Pa Koreero Teß To Vakihat Me Ne Poë
Ee To Vahoß Ee Pe Ieesuß Po Vahutët
E Pitaß To Soe Pan Eß To Hikta Nat Non E Ieesuß
A Nap Vëvënsun To Me Ee Pe Ieesuß Manuh Pe Paëlat
E Jiutas To Ip Koman Hah Ea
E Paëlat To Hi E Ieesuß A Ma Hi
E Paëlat To Kehkeh Hehe Non E Ieesuß Pa Mët
O Teß Vëvënsun To Kö E Ieesuß
A Nap Vëvënsun To Ni Ee Pe Ieesuß Pa Kuruse
E Ieesuß To Mët En
Ee To Vahoß A Sionin E Ieesuß Pa Koveß Nee To Top Voh Pa Vös
A Nap Vëvënsun To Ut Ne Po Vapeepe
E Ieesuß To Sun Taneß Hah Po Vapeepe
A Soe Vanat Pa Nap Vëvënsun
E Ieesuß To Vavaato Me Non A Ma Vamomhë Peß