^
LUK
A Ankeroꞌ To Soe Vanat E Sëkaraëaꞌ E Lisabet Se Han Koaꞌ
A Ankeroꞌ To Soe Vanat E Mariaꞌ A Ö Neꞌ Se Han Koaꞌ
E Mariaꞌ To Nö Pa Ep Pe Lisabet
O Vaëhëh Vaeö Pe Mariaꞌ
E Lisabet To Vahuh en Pe Jon
E Sëkaraëaꞌ To Vanënën Soe
E Mariaꞌ To Vahuh E Ieesuꞌ
O Ankeroꞌ Me A Nap Mamatop Sipsip
O Teꞌ Mamatop Sipsip To Nö Pa Ep E Ieesuꞌ
Ee To Vëhnan E Ieesuꞌ
E Ieesuꞌ Nee To Me Manuh Pa Iuun Hinhin Apuh
E Jeosëp To Nö Hah Vöön Nasarët
E Ieesuꞌ To Nö Pa Iuun Hinhin Apuh
O Vavaasis Pe Jon Tövapupui
E Jon To Pupui E Ieesuꞌ
Ëhnëëra Ma Sipun E Ieesuꞌ
E Susun Po Oraꞌ Hat To Punöꞌ E Ieesuꞌ
E Ieesuꞌ To Taneo En Pa Kiu Peꞌ Manih Galiliꞌ
A Ta Vöön Pe Ieesuꞌ To Hikta Pënton A Soe Peꞌ
E Ieesuꞌ To Veo Këh A Pah Teꞌ Pa Oraꞌ Hat
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah E Noan Pitaꞌ
E Ieesuꞌ To Vavatoꞌ Hah A Ma Nap Peo
E Ieesuꞌ To Nönö Vah Non Pa Ma Upöm Vöön Apaꞌpuh
E Ieesuꞌ To Soe Ke Pitaꞌ Keꞌ Rëh O Iian
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Pah Teꞌ To Teꞌ Me Non A Mët Töpaꞌ
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ A Teꞌ Tëtënkun
E Ieesuꞌ To Vaoe E Livaë
A Taateꞌ Va Pa Vapenpen A Taëën
A Soe Vapenpen Va Pa Hikta Kiu Komön O Poen Apaapo
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ A Teꞌ Tënkun Korën Komön O Poen Apaapo
E Ieesuꞌ To Vateꞌ O Havun Teꞌ Me A Pöök
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ A Ma Napan Peo
E Ieesuꞌ To Soe A Teꞌ Se Vaeö Me A Ö Neꞌ Se Ook
A Taateꞌ Va Pa Iu A Teꞌ To Hat Ka Nom Oah
A Taateꞌ Va Pa Ep In A Hat Pa Meh Teꞌ Vamanih Pa Teꞌ Tökiiki Vahutët
O Naon Me A Ma Voaꞌ Eneꞌ
A Poa Ö Ekeok Iuun Ava
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ A Teꞌ Kikiu Pe Susun Pa Nap Vëvënsun
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Teꞌ Sekaꞌ Va Pa Vöön Naën
E Jon To Vanö A Poa Vamomhë Peꞌ Manuh Pe Ieesuꞌ
A Pah Köövo To Pupui A Mon E Ieesuꞌ Po Vanom
A Ma Köövo To Suk E Ieesuꞌ Kee Nö
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Teꞌ To Poꞌpoꞌ A Kon Manih Pa Koman A Rak Peꞌ
A Pusun In A Ma Soe Vapipinoꞌ
A Pusun In A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Teꞌ To Poꞌpoꞌ A Kon
Soe Vapipinoꞌ In O Tëkrea
E Sinan E Ieesuꞌ Me A Ma Kea Peꞌ
E Ieesuꞌ To Taꞌ A Tuvuh Keꞌ Moovi
E Ieesuꞌ To Veo Këh A Pah Teꞌ A Oraꞌ Hat
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah E Koaꞌ Mon Pe Jaërus, Pareꞌ Vavih Hah E Köövo To Vaket O Ohop Peꞌ
E Ieesuꞌ To Heꞌ A Havun Teꞌ Me A Pöök A Kiu
E Hëërot To Iu Nat Non E Ieesuꞌ Rakah Eteh
E Ieesuꞌ To Makën O 5,000 Teꞌ
E Pitaꞌ To Soe Tavus E Ieesuꞌ E Kristo
E Ieesuꞌ To Soe A Ö Neꞌ Se Mët, Pareꞌ Sun Hah
A Sionin E Ieesuꞌ To Tavus Kakaare En
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah E Koaꞌ Oeteꞌ To Teꞌ Me Non A Oraꞌ Hat
E Ieesuꞌ To Vapöök Soe En Pa Ö Neꞌ Se Mët, Pareꞌ Sun Hah
Eteh Se Teꞌ Non A Tasun Apuh Oah?
A Teꞌ To Hikta Vakihat Me A Rora Eꞌ A Teꞌ Pea
A Napan Va Samëriaꞌ To Sunpip In E Ieesuꞌ, Pare Veo Poë
A Teꞌ To Iu Suk Non E Ieesuꞌ
E Ieesuꞌ To Vanö O 72 Vamomhë Pa Kiu Vaꞌaus
Varenan Rakah Pa Ma Napan To Hikta Panih
O 72 Vamomhë To Hah Maꞌ
E Ieesuꞌ To Vaeö, Ko Soe Vavihvih Ke Sosoenën
A Teꞌ Va Samëriaꞌ To Ururuan A Meh Teꞌ
E Ieesuꞌ To teꞌ Non Pa Iuun pe Martaꞌ Me E Mariaꞌ
E Ieesuꞌ To Vavaasis A Ö Hinhin Ava
A Ma Paeh To Soe Pan E Ieesuꞌ To Kikiu Vaꞌpeh Me E Non E Belsebu
A Oraꞌ Hat To Hah Maꞌ
A Taateꞌ Va Pa Kon O Vaeö Vamaman
A Ma Pah Teꞌ To Hin A Ö Nee Se Ep A Tah Vatoksean
O Ëman Va Po Sionin
A Taateꞌ Hat No Parësiꞌ Me A Nap Vavaasis To Nok
Matop Nem Pa Taateꞌ Piuk
A Teꞌ Se Naöp Varoe Non E Sosoenën
A Taateꞌ Va pa Vatvus A Ëhnan E Ieesuꞌ
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Teꞌ Öt Ö To Papön
A Taateꞌ Va Pa Kokoman Vörep Me O Kokoman Punis
A Taateꞌ Va pa Ununun A Ma Tah Vih Manuh Pa Vöön Va Kin
A Soe Va Pa Ma Teꞌ Kikiu To Vamatop Ne
E Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus Se Nö Vöhnun Maꞌ
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Teꞌ Kikiu Vih Me A Teꞌ Kikiu Hat
A Kiu Pe Ieesuꞌ To Kök Vakëh A Ma Napan
A Taateꞌ Va Pa Nat A Tah Se Tavus Maꞌ
Eën Se Vatotoopin A Hat Me A Meh Teꞌ Vëh To Iu Vateꞌ A No Moah Po Vahutët
A Teꞌ To Hikta Panih A Taateꞌ Peꞌ, Eꞌ Se Ro En
A Soe Vapipinoꞌ Va Po Naon To Hikta Vovoaꞌ Non
O Pöh Poen Apaapo Ne Ieesuꞌ To Vavih A Pah Köövo
A Soe Vapipinoꞌ To Teꞌ Non Manih Po Voaꞌ Mastat
O Hopaꞌ Soneꞌ
E Ieesuꞌ To Ook A Vöön Jerusalëm
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Pah Teꞌ Supsup Sionin
A Teꞌ Se Vöknah Hah Ea
A Taateꞌ Va Pa Vaoe A Ma Napan Po Vaënëën
A Soe Vapipinoꞌ Va Po Vaënëën Apuh
A Teꞌ Se Kokoman Vavih, Pareꞌ Vatet E Ieesuꞌ
A Sö Hikta Tetehean
E Ieesuꞌ To Vakum Me A Nap Hat
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Sipsip To Ro
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Moniꞌ To Ro
A Soe Vapipinoꞌ Va Pe Koaꞌ Sekaꞌ To Këh E Tamaneah
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Teꞌ Susun Natnat
A Soe Va Pa Taateꞌ Me A Matop Vih Pe Sosoenën
E Ieesuꞌ To Sosoe Suk Non A Taateꞌ Va Pa Kök O Vaen
A Teꞌ Öt Ö Me E Lasarus
A Taateꞌ Hat To Mimiröꞌ Non Sih O Vaman Pa Teꞌ
E Ieesuꞌ To Sosoe Suk Non A Taateꞌ Va Po Vaman
E Ieesuꞌ To Sosoe Suk Non A Taateꞌ Pa Teꞌ Kikiu
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ A Havun Teꞌ To Teꞌ Ne A Mët Töpaꞌ
A Matop Vih Pe Sosoenën Se Nö Maꞌ
A Soe Vapipinoꞌ Va Pe Köövo To Vaoe A Tökiiki Vahutët Pa Vaꞌaus Poan
A Soe Vapipinoꞌ Va Pe Parësiꞌ Me A Teꞌ Kokon Takis
E Ieesuꞌ To Tapui A Ma Koaꞌ Sosoneꞌ
A Teꞌ Sunön To Teꞌ Me Non A Ma Tah Peo
E Ieesuꞌ To Vakön Soe A Ö Neꞌ Se Mët, Pareꞌ Sun Hah
E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Teꞌ Kehoꞌ
E Ieesuꞌ To Nö Pa Iuun Pe Sakias
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Havun Teꞌ Kikiu To Kon A Ma Moniꞌ
E Ieesuꞌ To Vos Manuh Jerusalëm Vamanih Pa Teꞌ Sunön
E Ieesuꞌ To Ook A Vöön Jerusalëm
E Ieesuꞌ To Veo A Napan To Toaan Ne Pa Iuun Hinhin Apuh
Ee To Hi E Ieesuꞌ Pan, A Teꞌ To Heꞌ Voh Poan O Kikis
A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Nap Hat To Matop Ne A Rak Voaën
O Teꞌ Nat To Hi E Ieesuꞌ A Taateꞌ Va Pa Heꞌ Takis Manih Pe Sisaꞌ
Ee To Hi E Ieesuꞌ Pa Mët Me Sun Hah Pa Teꞌ
E Ieesuꞌ To Hi O Parësiꞌ, Pan E Kristo Eteh
A Nap Nat Pa Taateꞌ To Nonok Ne A Ma Taateꞌ Hat
A Köövo Arus To Heꞌ O Heꞌ Peꞌ Manih Pe Sosoenën
E Ieesuꞌ To Soe A Iuun Hinhin Apuh Se Takök En
E Ieesuꞌ To Soe Pan A Ma Punis Peo To Se Tavus Maꞌ
E Ieesuꞌ To Soe A Ö No A Vöön Jerusalëm Se Taseök En
A Hah Pe Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus
O Naon Vëh O Fik To Vëknöm E Non Po Poen Va Pa Ëh O Poen
Ea Se Vamatop Vavih No
E Jiutas To Vikuh In E Ieesuꞌ Pa Nap Susunön
A Poa Vamomhë To Vamatop O Pasovaꞌ
E Ieesuꞌ To Vaëën Me A Ma Aposol
O Vamomhë To Vaato Vaheve Suk Ne Eteh E Sunön
E Ieesuꞌ To Soe A Ö Ne Pitaꞌ Se Heꞌ Tonun Poan
A Soe Va Po Kove Moniꞌ, Me O Rapis Rë
E Ieesuꞌ To Hinhin Non Manih Gëtsëmaniꞌ
E Jiutas To Heꞌ E Ieesuꞌ Pa Koreero Teꞌ To Vakihat Me Ne Poë
E Pitaꞌ To Vonih In E Ieesuꞌ
O Teꞌ Utut To Kö E Ieesuꞌ, Pare Töstös Poë
Ee To Vateꞌ E Ieesuꞌ Po Vahutët
E Ieesuꞌ To Sun Po Vahutët Matan E Ponsius Paëlat
E Ieesuꞌ To Teꞌ Po Vahutët Matan E Hëërot
E Paëlat To Soe A Ö Nee Se Ni E Ieesuꞌ Pa Kuruse
Ee To Ni Ee Pe Ieesuꞌ Pa Kuruse
E Ieesuꞌ To Mët En
Ee To Vahoꞌ A Sionin E Ieesuꞌ Koman A Top Vös
E Ieesuꞌ To Sun Hah En
A Poa Teꞌ To Ep In E Ieesuꞌ Pa Hanan Va Ëmeus
E Ieesuꞌ To Tavus O Vamomhë Peꞌ
E Sosoenën To Me Hah E Ieesuꞌ Manuh Pa Vöön va Kin