^
JËMIS
A Ö No A Napan Pe Kristo Se Teꞌ Vavih Va Ne
A Ma Punöꞌ To Vakikis A Rora
A Teꞌ To Kökööt Non Po Kokoman Vih, Eꞌ Se Hin E Sosoenën Keꞌ Heꞌ Poan
E Jëmis To Heꞌ A Soe, Suk A Nap Arus Me A Nap Öt Ö
A Taateꞌ Punöꞌ To Hikta Taneꞌ No Maꞌ Pe Sosoenën
A Taateꞌ Pënton A Soe Ko Vatet
A Taateꞌ Man Va Pa Kë E Sosoenën
Ea Se Iu No A Napan Kurus
O Vaman Vaꞌpeh Me A Kiu Vih
Ea Se Matop Vavih No Pa Ma Ö Toto Va Pea
A Teꞌ To Teꞌ Me Non O Nat Vih, Eꞌ Se Nok A Taateꞌ Vih
Eöm Se Heꞌ Këm Pe Sosoenën
Eöm To Hikta Teꞌ Nem Pan Eöm A Nap Kiiki Teꞌ
Eöm Se Koe, Ke Sosoenën Vovoh Ke Non A ma Toꞌtoꞌ Peöm
Eöm A Nap Öt Ö Se Matop Nem
Ea Se Teꞌ Me No A Taateꞌ Anoeh
Matop Nem Pa Ma Tah Nöm To Sosoe Nem
O Kikis Va Pa Taateꞌ Hin
A Taateꞌ Va Pa Vaꞌaus Hah A Teꞌ To Nö Vapiun