^
GALESIAß
E Sosoenën Koman To Kon Voh E Pöl Pa Nok A Kiu Aposol
A Pah Soe Vih Ro Kuru Pe Sosoenën To Teß Non
O Vahutët Va Pa Ö ne Pöl To Tavus Aposol Vavoh
O Upöm Aposol To Vapöh Kokoman Me E Pöl
E Pöl To Siröß E Pitaß
A Napan Varih To Vaman Ne E Ieesuß, E Sosoenën Se Pokaß En Pee A Nap Totoopin
A Taateß Va Pa Vatet O Vavaasis Pe Mosës, Me A Taateß Va Po Vaman
A Taateß Pe Sosoenën To Hikta Antoen Non A Veo A Soe Vaman Peß
E Sosoenën To Heß Voh A Soe Vaman Peß Manih Pe Abraham, Ivëhkëk, O Vavaasis Peß Neß To Heß Koe Ke Maß Manih Pe Mosës
O Vavaasis Pe Mosës To Teß Va Non Manih Pe Tamaara Se Me A Ra Manuh Pe Kristo
O Vaman Pea To Nok A Ra Ka Tavus O Pus Koaß Pe Sosoenën
Manih Pa Kiu Pe Ieesuß Kristo, Ea Se Tavus O Pus Koaß Pe Sosoenën
E Pöl To Koman Tiroëß Rakah Non A Napan Va Galesiaß
A Soe Vapipinoß To Teß Non Manih Pa Poa Köövo Varih E Hagaß Pen Saraß
Ea Se Teß Taihan Tamoaan No
A Taateß Pa Tuvuh Vasioß Me A Taateß Va Po Sionin
A Taëën Taeah Nën To Nep, Eß Varoe Kuru Nën Se Kon
E Pöl To Vaeö Me Non A Kuruse Pe Ieesuß Kristo