^
ËFËSUS
Manih Pe Ieesuß Kristo, Ne Sosoenën Se Heß A Ra A Ma Moeh Tah Vihvih Va Pa Vöön Va Kin
E Pöl To Hin E Sosoenën Pan Eß Se Heß O Nat Manih Pa Napan Va Ëfësus
E Sosoenën To Vaßaus A Ra Po Ururuan Peß
E Kristo To Vahik A Taateß Vakihat Po Jiuß, Me Ro Teß Varih To Hikta Te Ne Pan Ee Ro Jiuß Manih Pa Mët Peß
A Kiu Pe Pöl Ivëh Pa Vatvus A Soe Vih Pe Ieesuß Kristo Manih Po Teß Varih To Hikta Teß Ne Pan Ee Ro Jiuß
E Pöl To Hin Vaßaus A Napan Pe Ieesuß Varih Ëfësus
Ea A Napan Se Vatös Tamoaan Me No E Kristo
Ea Varih A Napan Pe Kristo Ea Se Panih A Ma Taateß Hat Pea Para Suk A Taateß Voon
Ea Se Suksuk Rakah No A Taateß Va Po Maaka
E Pöl To Heß O Vavaasis Manih Pa Nap Vavaen
E Pöl To Heß A Soe Vanat Peß Manih Po Koaß, Me Ma Kën Tamëëre, Me Ra Ma Kën Sinëëre
E Pöl To Vavaasis Non O Teß Kikiu Akuk, Me Ra Ma Torara Pee
A Napan Pe Kristo Ee To Teß Va E Ne Manih Pa Nap Vëvënsun
E Pöl To Hin Suk A Napan Varih To Teß Me Ne O Vaman, Ke Sosoenën Se Tapui Raoe