^
KOLOSI
E Ieesuß Kristo Eß A Pusun In A Ma Moeh Tah, Me O Toßtoß, Me A Taateß Pe Sosoenën To Puh Non Manih Peß
A Napan Va Kolosi To Vaman E Ieesuß
E Pöl To Hinhin Non E Sosoenën, Pan Eß Se Vaeh O Vaman Pa Napan Va Kolosi
A Kiu Me A Taateß Pe Ieesuß Ne Pöl To Sosoe Suk Non Sih
E Pöl To Vaßaus A Napan Va Kolosi
Ea Se Vaman Vakis, Para Koe A Pënton A Ma Piuk
Ea Se Vatös Vavih Rakah Me E Ieesuß, Para Kon O Toßtoß Vamaman
Ea Se Nat No Vavatet No A Taateß Pa Teß
Ea To Sun Vaßpeh Hah Me Voh Ee Pe Kristo
E Kristo Se Teß Non Manih Pea Ka Tavus A Nap Voon
Ea Se Kon Rakah A Taateß Iu O Upöm Teß
E Pöl To Sosoe Suk Non A Taateß Vih Pa Ma Vu Tom Taman Varih To Vaman Ne E Kristo
E Pöl To Sosoe Suk Non A Nap Kikiu Akuk
Ea Se Vatet A Taateß Hin Para Nö Vatotoopin
E Pöl To Vanö e Tikikus Pen Onesimus Manuh Kolosi
E Pöl To Vanö A Potan Avih Peß Manuh Pa Napan Va Kolosi