^
2 TIMOTIß
E Pöl To Vakikis E Timotiß
Ea Se Koe a Poet In A Soe Vih
E Timotiß Se Teß Va Non Manih Pa Teß Vëvënsun Pe Ieesuß
E Timotiß Se Kiu Vëhvaß Rakah Pa Tavus A Teß Kikiu Pe Sosoenën
O Poen No Oeh Se Hik
E Timotiß Se Öt Vakis Non A Soe Pe Sosoenën
E Timotiß Se Sun Vakis Rakah Pa Vatvus A Soe Pe Sosoenën
A Siß Ö Hat Ke Pöl Mët En
E Timotiß Se Vëvëhöß Maß Manih Pe Pöl