^
2 TIMOTIꞌ
E Pöl To Vakikis E Timotiꞌ
Ea Se Koe a Poet In A Soe Vih
E Timotiꞌ Se Teꞌ Va Non Manih Pa Teꞌ Vëvënsun Pe Ieesuꞌ
E Timotiꞌ Se Kiu Vëhvaꞌ Rakah Pa Tavus A Teꞌ Kikiu Pe Sosoenën
O Poen No Oeh Se Hik
E Timotiꞌ Se Öt Vakis Non A Soe Pe Sosoenën
E Timotiꞌ Se Sun Vakis Rakah Pa Vatvus A Soe Pe Sosoenën
A Siꞌ Ö Hat Ke Pöl Mët En
E Timotiꞌ Se Vëvëhöꞌ Maꞌ Manih Pe Pöl