^
2 TESARONAËKAß
E Pöl To Nok A Kiu Manih Tesaronaëkaß
E Pöl To Soe Vavihvih Ke Na E Sosoenën
E Pöl To Hinhin Non E Sosoenën Se Vaßaus A Napan Va Tesaronaëkaß
A Taateß Vatösoe Se Tavus
E Sosoenën To Eöß En Peöm A Napan Peß Neß Se Voen Hah
Eöm Se Hinhin Nem E Sosoenën Keß Vaßaus A Möm
A Napan Kurus Se Nok A Kiu, Pare Nat Ne Kakarauh Ne
E Pöl To Vanö A Potan Avih Peß Manuh Pa Napan Va Tesaronaëkaß