^
1 TIMOTIß
A Soe Vakömköm Manih Pa Teß Heßheß Soe Sekaß
Ea Se Vöknah A Ma Vavaasis Piuk
E Pöl To Vavihvih Ke Sosoenën To Ururuan Voh Poan
E Timotiß Se Sun Vakis Pa Vöknah A Ma Taateß Hat
Ea Se Hinhin Ke No A Napan Kurus Manih Pe Sosoenën
A Taateß Va Pa Nok A Kiu Vih, Eß O Vatëk Rakah Po Köövo.
A Nap Susunön Va Po Kum Teß Varih To Vaman Ne Ieesuß Se Vatet A Taateß Vih
A Ma Teß Kikiu Po Kum Teß Varih To Vaman Ne E Ieesuß Se Vatet Ne A Taateß Vih
A Pusun In A Taateß Pe Sosoenën, Eß A Tah Apuh Rakah
A Ma Soe Piuk To Vanun Non O Kokoman Pa Ma Napan
E Timotiß Se Teß Non A Teß Kikiu Vih Pe Kristo
A Taateß Va Pa Teß Vaßpeh Me O Upöm Teß
A Teß Se Matop Non O Köövo Varih No A Ma Voe Pee To Mët Këh
Ea se Matop Vavih No A Ma Teß Sunön Va Po Rotuß
E Timotiß Se Matop Vavih Non A Taateß Peß
O Teß Kikiu Akuk Se Nonok Ne A Taateß Vih
A Taateß Iu Vörep A Moniß, Eß A Pusun In A Ma Taateß Hat
Eën Se Vaveo Vakis, Ko Kon O Toßtoß Tamoaan
A Ma Teß Öt Moniß To Vaman Ne E Sosoenën Se Vaßaus O Upöm Teß
E Timotiß Se Ut Vavih Non Pa Kiu Peß