^
1 TESARONAËKAß
O Kiun Vavovoh Ne Pöl To Vanö Ke Na A Napan Va Tesaronaëkaß
A Napan Va Tesaronaëkaß To Öt Vakis E Ne Po Vaman Pee, Pare Teß Vatotoopin Ne Pa Matan E Sosoenën
E Pöl To Soe Tavus A Kiu Neß To Nok Voh Manuh Tesaronaëkaß
A Ta Tesaronaëkaß To Vaman Vakis Rakah, Ee Pare Teß Ee Pa Ma Punis
E Pöl To Iu Ep Hah Non A Ta Tesaronaëkaß
E Pöl To Vanö E Timotiß Manuh Pa Vöön Va Tesaronaëkaß, Marën A Vakikis O Vaman Pa Napan Va Pa Vöön Pamëh
E Pöl To Soe Vavihvih E Sosoenën, Suk E Timotiß To Soe Vanat Poan A Vih Pa Napan Va Tesaronaëkaß
E Pöl To Iu Ep Hah Non A Napan Va Tesaronaëkaß
Ea Se Nat No Nonok No A Taateß Teßteßvaasiß
E Sunön Se Hah Maß, Pareß Ununun A Ra
Ea Se Anoeh Vavih No O Poen Ne Sunön Se Hah Maß
E Sosoenën To Antoen E Non Pa Vaßaus A Napan Pe Kristo, Kee Kon A Ma Taateß Vih Oah